LÆRINGSLIVET

Tidlig innsats er viktig

Alle barn skal ha rett til – og alle foreldre en plikt til å sørge for barnets - opplæring fra det året de fyller fem. Og den opplæringen bør skje i kjernetid i barnehage.

Overgangen fra barnehage til skolen påvirker i hvilken grad elever fullfører sin utdanning senere.

Publisert 31.01.14

Kompetanse og utdanning

- Det er både positivt og viktig at vi har fått en så synlig debatt om betydningen av det å lære i barnehagen, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

- Vi ser at temaet er kommet på den politiske dagsorden og flere har hengt seg på debatten med alternative forslag. Dette er et behov som flere ser. Tidlig innsats er viktig for at hvert enkelt barn skal få mest mulig ut av skolegangen, og at alle skal få like muligheter. I tillegg er dette viktig for at Norge skal henge med i den internasjonale kunnskapskonkurransen, sier Oppegaard.

Læringslivet
Begrepet tidlig innsats ble lansert under NHOs Årskonferanse, Læringslivet, 8. januar. Dette har igangsatt en generell debatt om betydningen av læring i femårsalder. I evalueringen av konferansen, hvor alle deltakerne ble bedt om å svare, sier 4,78 (skala 1 – 6) at temaet Læringslivet vil påvirke den politiske debatten.

- Flere barnehagelærere, klare mål for hva barna skal lære og gratis kjernetid for fire-femåringer. Slik kan alle norske barn bli vinnere, sa Mari Rege, professor ved Universitetet i Stavanger, under NHOs Årskonferanse.

I sin leder 12. januar, Mer innsats tidlig, sier Aftenposten avslutningsvis: "NHO vil gå ett skritt lenger og gjøre kjernetiden obligatorisk. Vi har tidligere vært motstandere av det. Familienes frihet har veid tyngst. Men også for oss blir det vanskeligere og vanskeligere å forsvare et slikt standpunkt i møte med stadig mer kunnskap om hvor viktig læringsarena barnehagen faktisk er for de femåringene som trenger en barnehage mest".

Hva innebærer tidlig innsats
- Som samfunnsaktør er det vår plikt og vårt samfunnsoppdrag å reagere på svakheter ved norsk skole og arbeidsliv, skriver avdelingsdirektør Are Turmo i Dagbladet 31. januar 2014. Han viser til frafallet i videregående opplæring som er 30 prosent, og den stadig økende gruppen av unge på trygd.

- Vi vet at overgangen fra barnehage til skolen er viktig for å påvirke nettopp dette. Forskning viser at barnehagen er en viktig arena for læring og sosialisering, og den tre-prosenten av femåringer som ikke går i barnehage må fanges opp, skriver Turmo.

Han avslutter som følger: - NHO ønsker gratis kjernetid for femåringer, og flere gode pedagoger i barnehagene.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184
Svein Oppegaard

Direktør

Politikk

svein.oppegaard@nho.no
Telefon
23088380