Betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker

Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen, og det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Det er blant konklusjonene i den første rapporten fra Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU).

#205

Are Turmo, kompetansedirektør NHO

Publisert 31.01.18

Kompetanse og utdanning

Kompetansebehovsutvalget (KBU) overleverte i dag sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten har fått navnet Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget. Utvalget ble nedsatt av Kongen i statsråd 22. mai 2017, og består av forskere og representanter fra arbeidslivets parter og departementer. Utvalget er oppnevnt for tre år, og denne første rapporten foreligger etter om lag et halvt års arbeid.

– Utvalget konkluderer med at tilgangen på kompetent arbeidskraft bare delvis følger etterspørselen og arbeidsmarkedshensyn virker i liten grad å være styrende. Ungdom søker seg til de utdanninger og fagfelt de ønsker, og utdanningsinstitusjonene bestemmer i hovedsak studiekapasiteten selv ut fra søkertall og andre hensyn, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO og medlem av KBU. 

– Formålet har vært å gi en samlet og oversiktlig helhetsbeskrivelse. Vi har kartlagt en stor mengde undersøkelser, analyser og datakilder. Samtidig understreker vi i rapporten at det ikke har vært tid til å behandle hele bredden i problemstillingene allerede i første rapport. Jeg ser frem til å arbeide videre med analyser av Norges fremtidige kompetansebehov de neste årene, uttaler utvalgsleder professor Steinar Holden ved UiO.

Kompetansenivået i Norge er bra, men det bør bli bedre

Produktiviteten i norsk økonomi er høy sammenlignet med de fleste andre land. Et relativt høyt utdanningsnivå og god kompetanse i arbeidsstyrken er viktige årsaker til dette. Internasjonalt sammenlignbare ferdighetsmålinger viser derimot resultater rundt gjennomsnittet for yngre arbeidstakere og skoleelever. Sammenlignet med andre land er det en høy andel av unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring.

Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker

Rundt 12 prosent av virksomhetene i NAVs bedriftsundersøkelse våren 2017 rapporterte om problemer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Rekrutteringsproblemene var størst innen bygge- og anleggsvirksomhet, men de var også betydelige innen tjenestenæringer som undervisning, overnattings- og serveringsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og informasjon og kommunikasjon. NAVs bedriftsundersøkelse viser betydelig mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og andre helseyrker, tømrere og snekkere, og programvareutviklere.

 Les mer om KBUs konklusjoner og hele rapporten her: https://kompetansebehovsutvalget.no/

NHO Mat og Drikke skriver også om utvalgets rapport her:
https://www.nhomd.no/politikk/kompetanse-og-utdanning/et-vesentlig-kompetanseloft-ma-til/