Fremtidens skole: Større vekt på innovasjon og nyskaping

Matematikk og språk er blant fagene som bør styrkes i skolen, mener Ludvigsen-utvalget. – Viktige prioriteringsområder, sier NHOs kompetansedirektør.

I lys av økt globalisering og et internasjonalisert arbeidsliv anbefaler utvalget en styrking av språkfagene. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 15.06.15

Kompetanse og utdanning

Ludvigsen-utvalget er nedsatt av Kunnskapsdepartementet og skal vurdere i hvilken grad skolen dekker den kompetansen elevene vil trenge i fremtiden. 

Mandag la de frem sin innstilling hvor de blant annet anbefaler at matematikk styrkes i skolen og synliggjøres bedre i fag der mattekunnskap er en viktig del av kompetansen, spesielt samfunnsfag og naturfag.

- Det er viktig at utvalget trekker fram satsning på matematikk, ikke minst fordi internasjonale undersøkelser viser at norske skolelever har for dårlige resultater i matematikk, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Motivasjon og lærelyst

Ett av de sentrale budskapene fra utvalget er at kompetanse knyttet til innovasjon, kreativitet og nyskaping er veldig viktig for vår framtidige konkurransekraft. 

Utvalget understreker også at det i fremtidens arbeidsliv sannsynligvis vil være færre jobber for dem som verken har fagutdanning eller høyere utdanning. Derfor er det avgjørende for den enkelte og for samfunnet at elevene utvikler god kompetanse, motivasjon og lærelyst i skolen, og at de fullfører og består opplæringen.

I lys av økt globalisering og et internasjonalisert arbeidsliv anbefales en styrking av språkfagene.

Teknologiutviklingen virker inn på alle fag, og digital kompetanse må komme til uttrykk i alle skolefagene. Utvalget legger vekt på at arbeidslivet trenger en rekke kompetanser som de praktiske og estetiske fagene i skolen tilbyr. Fortsatt satsning på basisfagene med mer vekt på dybdelæring er også et sentralt budskap i innstillingen.

Praktiske ferdigheter har stor verdi

Turmo trekker også fram det positive i at utvalget understreker at digital kompetanse bør integreres i kompetansemålene i alle skolefagene.

- Det er også gledelig at utvalget understreker de praktiske og estetiske fagenes sentrale posisjon i fremtidens skole, sier Tumo. 

Utvalget understreker at praktiske ferdigheter har stor verdi i skolen, i arbeidslivet og i hverdagslivet, og det ligger et potensial i at elevene lærer å anvende kunnskaper og ferdigheter praktisk i mange fag.

- Vi mener at dette er en viktig forutsetning for å få flere motiverte og godt kvalifserte søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, sier Turmo.