NY NHO-RAPPORT

Klart fall i kompetanse med alder

Kunnskaper og ferdigheter i leseforståelse, tallforståelse og oppgaveløsning faller kraftig fra midt i 30-årene. 

Hvor godt leser du? NHO mener det kan være liten tvil om at det et fall i både arbeidsevne og prestasjoner med alder, og at fallet begynner ganske tidlig i yrkeskarrieren.

Publisert 08.12.14

Arbeidslivspolitikk

For mange er det slik at nok er nok ved 70

En gjennomsnittlig 63-åring i Norge leser dårligere enn en gjennomsnittlig 17-åring. Dette er et av de viktigste funnene i den internasjonale PIAAC-undersøkelsen fra OECD, som presenteres i et NHO-notat. PIAAC står for "Programme for the International Assessment of Adults Competencies" og måler ferdigheter blant voksne.

Se NHOs notat med funn fra PIAAC-undesøkelsen

Arbeidslivet fungerer som læringsarena

I notatet har vi bearbeidet statistikkgrunnlag fra SSB. Et annet funn er at det ser ut til at arbeidslivet fungerer godt som læringsarena særlig for de som ikke har mer enn grunnskole, men som likevel kommer seg ut i jobb. 

– Fallet i kompetanse er ganske robust, og påvirkes i liten eller ingen grad av kjønn, utdanning eller arbeidsstatus, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør i NHO. NHO-notatet går også gjennom andre internasjonale rapporter. Det ser ikke ut som om fallet i kompetanse med alder kan oppveies av erfaring, innsikt og breddekunnskap. Riktignok presterer gruppen rundt 60 år som  er i jobb ganske godt sammenlignet med de yngre. Det skyldes i stor grad at det er de beste som jobber lenge. 

Rapporten tilsier å ikke øke aldersgrensen

– Fallet i kompetansen er så klart at vi mener det er lite sannsynlig at det fullt ut kan oppveies av andre forhold. På dette området mangler vi god norsk forskning, sier Mildal. Hun legger til at rapporten leverer en solid argumentasjon for at man ikke bør øke aldersgrensen for når det strenge norske oppsigelsesvernet opphører.
– For mange er det slik at nok er nok ved 70, sier Mildal.