NHOs kompetanse-ambisjoner

Dokumentet "Kompetanse og utdanning" viser NHOs politikk og ambisjoner for å møte bedriftenes kompetansebehov, slik det ble gitt uttrykk for i NHOs Kompetansebarometer.

Utsnitt fra forsiden til NHOs kompetansepolitiske dokument. (© iStockphoto)

Publisert 12.05.14

Kompetanse og utdanning

6 av 10 NHO-bedrifter har i dag et udekket kompetansebehov. Dette gir store konsekvenser for bedriftene. For fire av ti bedrifter har dette ført til at de har tapt kunder eller markedsandeler eller skrinlagt utvidelse av virksomheten. Hver femte bedrift har redusert virksomheten som en følge av mangel på kompetanse. Dette kommer frem av NHOs Kompetansebarometer, som ble lansert i april.

- Resultatene viser at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. I politikkdokumentet "Kompetanse og utdanning" gis en samlet framstilling av de ambisjoner NHO har for det norske utdanningssystemet på kort og mellomlang sikt, sier kompetansedirektør Are Turmo.

NHOs politikkdokument for kompetanse og utdanning foreligger nå i revidert versjon.  Leseren kan på om lag 20 sider med tekst og illustrasjoner få et samlet innblikk i NHOs posisjoner og ambisjoner. Ambisjonene som formuleres og begrunnes i dokumentet, angir en ønsket retning på utviklingen.

- De viktigste endringene og utvidelsene er at satsingene som ble lansert under årskonferansen 2014 Læringslivet er innarbeidet i dokumentet. Det gjelder nye veier i den yrkesrettede utdanningen, satsing på lærerkvalitet, mer arbeidsmarkedsrelevans i utdanningstilbudene på alle nivåer og økt bruk av teknologi i kunnskapsformidlingen. Dokumentet har også en tydelig politikk for fagskolesektoren, som nå er inne i en omfattende endringsprosess, sier Turmo.

Dokumentet bygger på disse fire kapitlene:

  • Læring gjennom arbeid: Næringslivet som en sentral aktør som utvikler og tilbyder av kompetanse
  • Kvalitet og relevans i utdanningen: Utdanningssektorens evne til å levere en konkurransedyktig faglig kvalitet
  • Kvantitet og rekruttering: Utdanne tilstrekkelig antall kandidater til å svare på rekrutteringsutfordringene i norsk arbeidsliv
  • Organisering av utdanningen: Avgjørende for at utdanningssektoren skal fremstå som næringslivets viktigste leverandør

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514