Positive endringer for høyere utdanning

Stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning, som nå er vedtatt av Stortinget, vil sannsynligvis resultere i de største endringene i sektoren på over 20 år.

NTNU med nordlys

NHO mener at større institusjoner og mer solide fagmiljøer vil gi bedre kvalitet på forskning og utdanning. Illustrasjonsfoto: Maxime Landrot / NTNU Comm.Div.

Publisert 11.06.15

Kompetanse og utdanning

Stortingsmeldingen bereder grunnen for et nytt Norges-kart med færre og mer solide utdanningsinstitusjoner. 14 institusjoner blir til fem, og målet er at flere skal slå seg sammen etter hvert.

Målet med sammenslåingene er å styrke kvaliteten på utdanning og forskning. Det vil gi bedre tilgang på den kompetansen som arbeids- og næringslivet trenger.

Sammenslåinger gir bedre kvalitet på forskning og utdanning

– Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for fremtidig verdiskapning og norsk konkurranseevne. Derfor er NHO opptatt av at norske universiteter og høyskoler tilbyr utdanning og forskning av høy kvalitet. NHO har vært en aktiv pådriver for flere sammenslåinger, da vi mener at større institusjoner og mer solide fagmiljøer vil gi bedre kvalitet på forskning og utdanning, sier Kristin Skogen Lund.

Skogen Lund mener også at det er positivt at institusjonene nå oppfordres til å spisse sin faglige profil og dermed spesialisere seg innenfor de fagområdene der de har særlige forutsetninger for å lykkes.

– Vi er opptatt av at de ulike lærestedenes profil må utvikles i tett samspill med arbeids- og næringsliv, sier Skogen Lund.

Ekstern styreleder og ansatt rektor

Hovedmodellen for styring av universiteter og høyskoler vil være ekstern styreleder og rektor som ansettes, ikke velges av sine kolleger. NHO er svært fornøyd med den nye hovedmodellen.

– Vi mener at denne modellen legger til rette for rekruttering av den mest kvalifiserte ledelsen ved institusjonene. Gjennom å ansette får flere kvalifiserte personer muligheten til å søke, og gå inn i, og opptre uavhengig i stillingen som rektor. Ved å åpne opp mulighetene for eksterne kandidater, kan man også få inn nye impulser som bidrag til fornyelse og nytenking, sier Skogen Lund.

Flere kriterier

NHO har tidligere uttalt at vi mener at kvalitetskriteriene som er lagt til grunn i meldingen virker fornuftige. Disse kvalitetskriterier vil ligge til grunn for de strukturelle endringene i sektoren framover. Blant disse finner vi vektlegging av eksterne forskningsinntekter fra Forskningsrådet og EU, størrelse på doktorgradsutdanningene og internasjonal orientering.

Arbeidsgiveres vurdering av de ferdig utdannete kandidatene, samt institusjonenes innovasjonskraft vil også være relevante for å vurdere kvaliteten ved universiteter og høyskoler. NHO mener det er veldig positivt at slike forhold også skal spille inn.

– Regjeringen skal nå sette ut en undersøkelse om arbeidsgiveres vurdering av utdanningskvalitet. Det er bra, sier Skogen Lund.

Avventer ny finansieringsmodell

Under Stortingsbehandlingen ble finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler grundig diskutert. Konkrete endringer i finansieringssystemet vil først foreligge i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. I den sammenheng har NHO påpekt at institusjonene vil tjene på å få flere konkurransearenaer for tildeling av midler til utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter. Vi håper derfor at regjeringen åpner for slike arenaer i forslagene til konkrete endringer i finansieringssystemet vedrørende statsbudsjett for 2016.

NHO er tilfreds med at et stort flertall i Stortinget (Høyre, Frp, Krf, Venstre og Arbeiderpartiet) signaliserer at en større del av midlene til universitetene og høyskolene skal tildeles på basis av konkurranse ut fra kriterier om kvalitet.

Det er varslet at regjeringens vurdering av forslaget om utviklings-, kvalitets- og profilavtaler vil foreligge til høsten. Forutsatt at de ikke bidrar til ekstra byråkrati, støtter NHO ideen om utviklingsavtaler da vi mener at det vil føre til at høyskoler og universitet kan spesialisere seg innen områder hvor de har særlige forutsetninger for å lykkes med å levere høyt kvalifisert arbeidskraft til bedriftene.