Eierstyring og selskapsledelse

Her kan du lese hva NHO jobber med knyttet til aksjeloven, allmennaksjeloven og børsnoterte selskap.

Publisert 17.09.13

Næringsjus

Aksjeloven er på mange måter næringslivets grunnlov! Nesten alle bedrifter av noe størrelse drives som aksjeselskap, vi har mellom 230 000 og 240 000 aksjeselskaper (AS) i Norge.

Hvordan aksjeloven er utformet er derfor svært viktig for mange bedrifter, uavhengig av bransje. NHO vil at det skal være enkelt å stifte og drive et aksjeselskap og enkelt og sikkert å være aksjonær, kreditor og ansatt. 

NHO arbeider kontinuerlig for å forenkle aksjeloven, og har fått gjennomslag for å redusere minstekrav til  aksjekapital til kr. 30.000 og forenklede regler for byråkratiet rundt avholdelse av generalforsamling og styremøter i mindre selskaper. 

Vi mener fortsatt at ytterligere forenklinger kan gjennomføres, bl.a. i tilknytning til fisjons- og fusjons- regelverket, og at andre bestemmelser kan bli enklere å forstå. Vi er også opptatt av at selskapene skal ha fleksibilitet i forvaltningen av selskapenes økonomi, og har fått gjennomslag for at det kan utbetales utbytter flere ganger i året og på bakgrunn av årets økonomiske hendelser.

Tidligere var det revisjonsplikt for alle aksjeselskaper, men dette gjelder nå i det vesentlige for AS med mer enn 5 mill. kr.  i omsetning. NHO var en sterk pådriver i å få fjernet revisjonsplikten, og mener terskelen for revisjonsplikt må heves.

Allmennaksjeloven gjelder for de selskapene som henvender seg til mange aksjonærer, og alle børsnoterte norske selskaper må være et allmennaksjeselskap (ASA). De aller største bedriftene i Norge er allmennaksjeselskaper, og avhengig av at allmennaksjeloven ikke gir dårligere betingelser enn tilsvarende lover i andre land. Norske allmennaksjeselskaper kan også nå dele ut utbytte flere ganger i året, i likhet med mange av selskapene de konkurrerer med om riskikokapital i internasjonale markeder.

Børsnoterte selskaper må i tillegg til allmennaksjeloven forholde seg til børsens egne reguleringer (børsforskrift, børssirkulærer mv) , verdipapirhandelloven  og Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (Corporate Governance). Det er avgjørende for norsk næringsliv at vi har et velfungerende norsk verdipapirmarked, som er interessant for både norske og utenlandske investorer, private og institusjonelle.

Disse regelverkene og anbefalingene omfatter sentrale forhold knyttet til omsetning av verdipapir. NHO er derfor opptatt av at de bidrar til et effektivt, likvid  og transparent marked med tillit blant ulike investorgrupper. Her mener NHO at en kombinasjon av regulering og selvregulering er formålstjenlig.

NHO ønsker å bidra til dette og står sammen med en del andre aktører bak Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)  som utgir anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, Næringslivets Aksjemarkedsutvalg (NAU) som arbeider for god skikk på aksjemarkedet og AksjeNorge

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694