Næringsjus

Energi- og miljørett

Næringslivet er avhengig av konkurransedyktige rammebetingelser på energi- og miljørettens område. Mye av regelproduksjonen herfra skriver seg fra EU. Det er en målsetning for NHO at Norge ikke vedtar mer byrdefulle regler for næringslivet enn rettsaktene fra EU gir grunn til.

Publisert 11.09.13

Næringslivet og miljøforvaltningen har ofte sammenfallende interesser. Miljøavtalene mellom staten og næringslivet er gode eksempler på at næringslivet kan levere løsninger på miljøutfordringer i samarbeid med myndighetene. Les mer om miljøavtalen om NOx og næringslivet NOx-fond.

En utfordring for næringslivet er at energi og miljølovgivningen i stor grad er fullmaktslovgivning med uklare rammer for forvaltningens myndighetsutøvelse. Sektormyndigheter som skal ivareta miljøhensyn kan bli fristet til å presse lovhjemler lengre enn det er rettslig grunnlag for. NHO ønsker en næringsvennlig praktisering av miljølovgivningen. Sammen med NHOs landsforeninger arbeider vi for at næringsinteressene skal vektes tyngre når det offentlige tolker miljøregelverket og utøver myndighet.

Statlige tilsynsetater som ivaretar miljøinteresser vokser stadig, og næringslivet betaler milliardbeløp i statlige tilsynsgebyrer. Vi arbeider for at medlemsbedrifter i større grad skal oppleve kvalitetsarbeid og rettsikkerhet i møte med statlige tilsynsetater.  

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332