Formål

Publisert 11.11.13

Næringsjus

Formål
NAU har til formål å virke for et sunt og vitalt aksjemarked til næringslivets og samfunnets beste, ved å bidra til utvikling av god aksjemarkedsskikk og å overvåke utviklingen av verdipapirmarkedet. Denne målsettingen fremmes gjennom:

  • Generelle anbefalinger om god aksjemarkedsskikk
  • Uttalelser om prinsipielle spørsmål som bringes frem for NAU
  • Faglige utredninger og informasjon

NAU avgir uttalelser på eget initiativ eller etter henvendelse fra bedrifter og personer innen organisasjonenes medlemskrets som ønsker å få belyst spørsmål av prinsipiell karakter. Organisasjonene har ansvaret for å fremme slike enkeltsaker på vegne av sine medlemmer.

NAU behandler ikke konkrete tvistesaker. Dersom alle berørte parter er enige om det, kan utvalget likevel uttale seg om prinsipielle sider av en slik sak.

NAU skal følge utviklingen i verdipapirmarkedet og arbeide for at dette markedet på en tilfredsstillende og konkurransedyktig måte bidrar til å løse utstedernes og investorenes behov i forbindelse med å skaffe egenkapital til norsk næringsliv.

Organisasjonene velger i fellesskap NAUs leder som kan være en av de utpekte medlemmene, eller, hvis det er hensiktsmessig, en annen høyt ansett person med innsikt og erfaring i aksjemarkedsspørsmål. NAU velger selv sin nestleder.

Arbeidsform
NAU treffer normalt sine avgjørelser i møter. Møtene ledes av formannen, eller i hans fravær av nestformannen. NAU er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

NHO er sekretariat for NAU. Sekretariatets oppgave er å forberede sakene som skal behandles i NAU og føre referat fra møtene.