Konkurranseretten – konkurranselov og statsstøtteregelverk

Konkurransereglene er viktige men kompliserte. Bedriftene må kjenne de viktigste spillereglene innenfor området. Den gjeldende norske konkurranseloven trådte i kraft 1. mai 2004. Den avløste konkurranseloven av 1993.

Publisert 11.09.13

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, hvor det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven.

Loven har to generelle forbud:

  • Et forbud mot konkurransebegrensende samarbeid
  • Forbud mot misbruk av dominerende markedsposisjon

Det er ikke mulig å få dispensasjon fra konkurranselovens forbud, og bedriftene må selv vurdere om et samarbeid er eller en ensidig adferd omfattes av forbudene. Konkurransetilsynet har en imidlertid en veiledningsplikt. Overtredelse av forbudene kan medføre svært høye bøter. Fusjonskontrollreglene er under revisjon. Det ligger an til at meldeplikten for sammenslåing blir hevet betraktelig, og dermed harmonisert med våre nordiske land.

I tillegg til den norske konkurranseloven gjelder også EØS-avtalens konkurranseregler i Norge. Konkurransereglene i EØS-avtalen kommer til anvendelse på avtaler eller tiltak som har virkning på handelen mellom EØS-land, dvs grenseoverskridende virkning. Dersom en avtale eller et tiltak påvirker samhandelen, kommer både konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler til anvendelse.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077