Næringsjus

NHO arbeider for at lovgivning som berører bedriftene skal være næringsvennlig og tilstrekkelig enkel. Reglene må legge til rette for verdiskaping, være enkle hensynet til de mindre bedriftene vektlegges særlig.

Publisert 11.09.13

Viktige hensyn for å få næringsvennlige regler er

 • Effektivet:
  Formålet med reguleringen må kunne oppnås og det må være praktisk mulig å håndheve reglene. Ineffektive regler er dårlige regler.
 • Forutsigbarhet: 
  Bedriftene må kunne planlegge over tid -regulatorisk risiko må unngås.
 • Konkurransedyktighet:
  Særnorske reguleringer påfører norske bedrifter konkurranseulempe.
 • Forebygge tvister:
  Regler med tydelige rettigheter og forpliktelser reduserer risikoen for tvister.
 • Rettssikkerhet overfor det offentlige:
  Myndighetene har gjerne mer fagkompetanse. Reglene må sørge for en saksbehandling som gir rettssikkerhet for bedriftene. 

I tillegg er det viktig å ha gode prosesser for involvering av bedriftene i forberedelsesfasen, og kartlegging av konsekvenser av reglene for bedriftene i forberedelsen er viktig. Betydningen av enkle regler og reduksjon av etterlevelseskostnader av både administrativ og praktisk art er viktig.

Tiltak som foreslås fra NHOs side er:

 • Alternativer til regulering som virkemiddel må vurderes og synliggjøres bedre.
 • Regjeringen må foreslå for Stortinget et helhetlig system for administrative sanksjoner.
 • Regjeringen må utrede regler som gir bedriftene rettssikkerhet ved tvangsinngrep.

For å oppnå dette arbeider NHOs næringsjusavdeling med forslag til regelendringer av både reaktiv og proaktiv karakter i forhold til forvaltning og myndigheter basert på innspill fra våre medlemmer innenfor alle de fagfelt som er felles for alle våre medlemsbedrifter uavhengig av bransje.