En seier for NHO

- NHO har siden 2003, da utvalget for ny konkurranselov fremla sitt forslag, arbeidet for en uavhengig klagenemnd. Nå kommer den på plass, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

Fungerende avdelingsdirektør avdeling Næringsjus i NHO, Arnhild D. Gjønnes. 

Fungerende avdelingsdirektør avdeling Næringsjus i NHO, Arnhild D. Gjønnes. 

Publisert 08.03.16

Næringsjus

Næringskomiteen vedtok 4. mars etablering av en konkurranseklagenemnd. Nemnda skal behandle klager over Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser. Klagenemndas avgjørelser vil være gjenstand for domstolskontroll.

- Departementet er i dag klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak. En utfordring ved dagens ordning er at klagesaksbehandlingen har blitt oppfattet som politisk styrt. Mistanken om politisk styring av faglige vedtak kan svekke tilliten til klagesaksbehandlingen og klageprosessens politiske legitimitet. En klagenemnd vil styrke partenes rettssikkerhet, sier fungerende avdelingsdirektør i NHO, Arnhild D. Gjønnes.

Kort om Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda skal ha en leder med kompetanse tilsvarende en dommer og så mange medlemmer som er nødvendig for å utføre nemndas oppgaver. Avgjørelser og vedtak skal videre treffes i et utvalg på tre medlemmer, ved alminnelig flertall. Det skal i tillegg etableres et sekretariat.

Saksbehandlingen er skriftlig. Likevel kan nemnda av eget tiltak vurdere om det er behov for muntlig saksbehandling. Verken nemdas medlemmer eller sekretariatet kan delta i behandling av saker som vedkommende har vært med på å behandle tidligere.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077