Krever likhet for offentlige og private foretak

Offentlig virksomhet som drives i direkte konkurranse med private, må skilles ut i egne foretak, mener NHO.

Publisert 07.05.18

Næringsjus

I høringssvaret til rapporten fra arbeidsgruppen om like konkurransevilkår, peker NHO på behovet for tiltak for å sikre en effektiv og etterprøvbar konkurranse på like vilkår.

Det offentlige må skjelne mellom rollen som offentlig myndighet og rollen som markedsaktør. Da vil problemene med offentlig støtte for skattefritak og konkursimmunitet reduseres mest effektivt dersom det offentlige skiller ut sin næringsvirksomhet i egne foretak, mener NHO.

Samme spilleregler

Utskilt virksomhet vil være egne juridiske selskap, med separat økonomi, egen ledelse og eget regnskap. Dette innebærer å følge de samme spilleregler som private aksjeselskaper og konserner forholder seg til daglig. Transparensen vil øke, og det vil bli lettere å føre tilsyn med om EØS-avtalens regler blir overholdt.

Et krav om utskilling bør ikke være ubetinget. Høye administrative kostander, eller arten og omfanget av det offentliges virksomhet kan begrunne unntak. De nærmere kriteriene må ta hensyn til ikke bare virksomheten isolert sett, men også til virkningene på konkurransen og konkurrentene.

En slik ordning fører ikke til noe forbud mot hva slags virksomhet en offentlig bedrift kan drive, ei heller et forbud mot at økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet har identisk eier. Et krav om utskilling hindrer ikke at det offentlige selv produserer sine varer og tjenester – såkalt egenregi - fordi det kun er virksomhet som konkurrerer i et marked med private som skal skilles ut.

Nasjonalt tilsyn

Det bør innføres et nasjonalt tilsyns - og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av det EØS-rettslige markedsaktørprinsippet. Konkurransetilsynet bør få denne oppgaven. Det er en forutsetning at tilsynet får tilført ytterligere økonomisk og personalmessige ressurser.

Det bør i tillegg utredes om det bør være lovbestemte krav for når det offentlige kan drive økonomisk aktivitet.

Rapporten ble publisert 23. januar i år og NHO deltok i arbeidsgruppen ved advokat Ingeborg Djupvik.

Kontakt oss

Ingeborg Djupvik

Advokat

Næringsjus

ingeborg.djupvik@nho.no
Mobil
41577756