Modernisering av reglene for stiftelser

Et offentlig utvalg arbeider nå med å modernisere stiftelsesloven. Utvalget skal gi anbefalinger til regjeringen om endringer.

#205

llustrasjonsfoto: iStock

Publisert 20.06.16

Næringsjus

Utvalget skal blant annet svare på om:

 • Det er behov for to lover for henholdsvis næringsdrivende og andre stiftelser?
 • Hvordan stiftelseslovens utforming kan legge bedre til rette for enklere etablering av stiftelser?
 • Hvordan stiftelseslovgivningens utforming kan legge bedre til rette for videreutvikling innenfor stiftelsessektoren?

- Vi hører gjerne fra stiftelser som er NHO-medlemmer om de har syn på hvordan reglene bør være i fremtiden. Det gjelder enten man ønsker at noen regler må endres eller at man har nytte av at de består som i dag, sier NHO-advokat Halvor E. Sigurdsen.

Ber om innspill

Utvalget skal være ferdig med utredningen allerede 30. september i år, så innspill til arbeidet bør komme senest rett over sommeren. I tillegg til spørsmålene ovenfor, skal utvalget vurdere en hel rekke andre temaer:

 • Vurdere om lovens utforming med hensyn til reguleringen av både næringsdrivende og andre stiftelser bør endres 
 • Vurdere om lovens utforming i større grad kan bidra til å forenkleetableringen av stiftelser
 • Vurdere om det bør være regnskaps- og revisjonsplikt for alle stiftelser uansett størrelse
 • Vurdere kravet om at alle endringer i vedtektene må godkjennes av Stiftelsestilsynet
 • Vurdere om lovens skille mellom oppretter og den som har avgitt grunnkapitalen, er logisk og om det åpner for omgåelser
 • Vurdere hensiktsmessigheten av dagens regler om meldinger til Stiftelsestilsynet
 • Vurdere om vilkårene for omdanning og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige, derunder om det bør innføres bestemmelser om tvangsavvikling av stiftelser
 • Vurdere om det skal åpnes for at andre enn styret kan foreta utdelinger i større alminnelige stiftelser
 • Vurdere kravet til forsvarlig kapitalforvaltning i små stiftelser
 • Vurdere om det er behov for minstekrav til kapital ved både etablering og ved søknad om nedleggelse"

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694