NHOs høringssvar om personvern

NHO har gitt sitt høringssvar i saken om gjennomføringen av personvernforordningen.

Publisert 17.10.17

Arbeidslivspolitikk, Næringsjus

Det kommer ny personopplysningslov fra 25. mai 2018. Det er en EU-forordning som skal gjennomføres, og utkastet fra Justisdepartementet går ut på at forordningen gjøres til norsk lov. Utkastet har også noen andre bestemmelser som ikke følger av forordningen. Dette gjelder blant annet regler om innsyn i ansattes epostkasser og om kameraovervåking på arbeidsplasser.

Selv om vi har regler om personvern fra før, mener NHO at den nye loven vil være ressurskrevende for bedriftene å sette seg inn i. Mange spørsmål er ubesvarte.

I høringssvaret peker NHO på at de nye reglene vil gjelde omtrent alle norske bedrifter. Behovet for veiledning fra myndighetene vil være stort. Myndighetene må være tilbakeholdne med å ilegge overtredelsesgebyr, i alle fall i en overgangsfase.

NHO mener også at departementet må utrede nærmere det handlingsrommet som ligger i forordningen til å innføre eller videreføre særlige regler om personvern i arbeidsforhold, og at et slikt handlingsrom bør benyttes på flere områder.