Norske bedrifter sikres adgang til det europeiske finansmarkedet

NHO er positiv til at norske bedrifter sikres adgang til det europeiske finansmarkedet. Felles regler er en av forutsetningene for et velfungerende indre marked.

Publisert 15.10.14

Internasjonalt, Næringsjus

EØS/EFTA-landene og EU ble i går enige om hvordan EUs nye tilsynsstruktur på finansmarkedsområdet kan inkorporeres i EØS-avtalen.

- Det er positivt at man har kommet fram til en løsning på denne viktige saken, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto. - Disse reglene anses som helt nødvendige for å gi norske bedrifter sikker adgang til det europeiske markedet for finansielle tjenester. Felles regler er en av forutsetningene for et velfungerende indre marked. Uten dette ville man fått en fragmentering av markedet der norske bedrifter ville vært underlagt andre regler enn europeiske bedrifter. Ulike regler fører til ulike konkurransevilkår.

ESA styrkes

Løsningen innebærer at om lag 90 rettsakter, som til nå har ligget på vent, vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og deretter gjennomføres i norsk rett. Regjeringens avtale er inngått med forbehold om Stortingets samtykke.

I det som nå er avtalt, blir EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gitt kompetanse til å treffe rettslig bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge, Liechtenstein og Island.

Mulighet til å påvirke

Norske tilsynsmyndigheter deltar i dag i EUs nye tilsynsorganer som observatører. Med denne avtalen er de sikret videre deltagelse i EUs tre finanstilsynsmyndigheter. Deltakelse i disse tilsynene gir viktig tilgang på informasjon og mulighet til å påvirke nytt regelverk på dette området i en tidlig fase.

- De nye reglene anses helt nødvendige for å gi norske bedrifter sikker adgang til det europeiske markedet for finansielle tjenester. Det er derfor svært viktig at Norge ikke blir stående utenfor, sier Harto.