FORBRUKERRÅDET

Ny meklingsordning

Regjeringen lanserer 1. juli en ny meklingsordning i tvister om vare- og tjenestekontrakter mellom næringsdrivende og forbruker.

Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør i NHO.

Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør i NHO.

Publisert 01.07.15

Næringsjus

Ordningen innebærer et tilbud fra Forbrukerrådet om å mekle og foreslå en løsning i fastlåste situasjoner mellom partene.

- Vi ser positivt på etableringen av en ny frivillig meklingsordning. Denne vil kunne hjelpe begge parter i en tvist med å komme ut av en fastlås situasjon på en raskt, enkel og rimelig måte, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør i NHO.

- Vi er imidlertid kritiske til at nettopp Forbrukerrådet er tildelt rollen som uavhengig mekler i disse sakene. Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for forbrukerne, og vil etter vår oppfatning, til tross for de beste intensjoner, umulig kunne opptre uavhengig av denne koblingen i enhver sammenheng, sier hun.

- Vi vil derfor følge nøye med på Forbrukerrådets meklingsvirksomhet fremover, og vil fortsette vårt arbeide med å få på plass et meklingsorgan som kan garantere for sin nøytralitet, sier Harto.

Frivillig og ikke juridisk bindene

Den nye ordningen er basert på frivillig mekling og gjelder for alle avtaler inngått etter 1. juli 2015. Det er kun forbruker som kan be om mekling i Forbrukerrådet, ikke en næringsdrivende. Før forbruker kan sende inn klage til Forbrukerrådet må vedkommende først ha forsøkt å løse saken direkte med sin selger.

At ordningen er frivillig innebærer at den innklagede næringsdrivende ikke har noen plikt til å delta i meklingen, og denne vil dermed kunne forhindre at mekling finner sted. Ved å forhindre mekling vil den næringsdrivende kunne risikere at forbrukeren i stedet tar saken inn for forliksrådet eller for de ordinære domstolene. Der vil den næringsdrivende ha en møteplikt.

Et meklingsresultat fra Forbrukerrådet vil ikke være juridisk bindende for noen av partene i tvisten. Løsningen som foreslås er kun rådgivende. Mener den næringsdrivende derfor at Forbrukerrådet har kommet til en gal løsning i saken, har vedkommende ingen plikt til å innrette seg etter denne.

Dersom partene inngår et forlik på bakgrunn av Forbrukerrådets rådgivende løsning, vil partene på avtalegrunnlag være forpliktet til å etterleve dette forliket.

Saksområder

Forbrukerrådets meklingstilbud omfatter i utgangspunktet alle vare- og tjenestekontrakter mellom næringsdrivende og forbruker. En rekke saksområder er imidlertid unntatt fra det nye tilbudet:

  • Områder hvor det i dag finnes en klagenemnd
  • Tvister som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven (behandles av Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget allerede i dag).
  • Helsetjenester som ytes av helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 3.
  • Offentlig tilbud av videregående og høyere utdannelse.
  • Kjøp og salg av fast eiendom.
  • Ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse slik dette begrepet til enhver tid tolkes av EU-domstolen.

Foreldelse

En sak som bringes inn til Forliksrådet for mekling på nye områder avbryter ikke foreldelsesfristen.

Bakgrunn for meklingsordningen

Bakgrunn for den nye meklingsordningen er et nytt EU-direktiv om utenrettslig tvisteløsning på forbrukerområdet. Som ledd i EUs mål om å høyne nivået på forbrukerbeskyttelse innen EØS legger direktivet opp til et tvisteløsningstilbud med en felles ramme for kvalitet og prosess. Direktivet pålegger alle EØS-land å sørge for at det kommer på plass utenrettslige tvisteløsningsorganer av god kvalitet for nær sagt alle typer varer og tjenester. Den nye meklingsordning i Forbrukerrådet er norske myndigheters løsning for oppfyllelse av denne EØS-forpliktelsen.

Ordningen er enda ikke lovfestet

Tilbudet slik det er beskrevet her, vil gjelde inntil ny lov om klageorganer for forbrukersaker trer i kraft. Regjeringen opplyser at lovutkastet skal fremmes for Stortinget i løpet av høsten og forventes tre i kraft fra årsskifte. Som en konsekvens av ny lov kan det komme endringer i tilbudet ved årsskifte.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336
Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160