Regelråd kommer i 2015

Regjeringen vil etablere et regelråd som skal sjekke at nye lover og regler er godt nok utredet.

Ønsker regelråd velkommen: - Dette har vi bedt om i noen år nå, så vi er meget fornøyd, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Publisert 10.10.14

Næringsjus, Forenkling

- Dette har vi bedt om i noen år nå, så vi er meget fornøyd,  sier NHO-direktør, Petter Haas Brubakk.

Effekten av regelrådet vil være at nye lover og regler blir bedre forberedt før Stortinget og forvaltningen skal vedta dem.

- Da reduserer vi risikoen for at bedriftene blir pålagt regler som er unødvendig tyngende.

Dette reduserer risikoen for at bedriftene blir pålagt regler som er unødvendig tyngende

Han er også fornøyd med at den viktige utredningsinstruksen skal revideres, og peker på at regelrådet får en viktig funksjon i å vurdere om offentlige myndigheter faktisk etterlever instruksen.

Regjeringens forslag

Nettopp dette er bakgrunnen for forslaget fra regjeringen:

"Regelrådet skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig utredet, og om de er utformet slik at de oppnår sitt mål til en relativt sett lav administrativ kostnad for næringslivet", skriver regjeringen i forslaget.

Regjeringen sier ikke noe om når regelrådet skal være i gang eller hvordan rådet skal arbeide, men den foreslår å bevilge syv millioner kroner til rådet i 2015.

Regelråd eksisterer allerede i blant annet Sverige og Storbritannia.