Generalforsamling i AS uten møte

I løpet av årets første seks måneder skal norske aksjeselskaper holde ordinær generalforsamling.

Publisert 25.01.18

Næringsjus

Siden i fjor er det innført nye regler om generalforsamling uten at aksjonærene møtes, såkalt forenklet generalforsamling. Generalforsamlingen kan for eksempel holdes skriftlig gjennom epost eller muntlig ved telefonmøte. Betingelsen er at alle aksjonærene får mulighet til å delta og at ingen av dem motsetter seg den enkle fremgangsmåten.

En forenklet generalforsamling må følge disse reglene:

1. Hvert styremedlem skal ha mulighet til å uttale seg i saken(e) (det samme gjelder for daglig leder og revisor hvis disse funksjonene finnes i selskapet).

2. Hvert styremedlem kan kreve at saken(e) blir behandlet i et møte (det samme gjelder for daglig leder og revisor hvis disse funksjonene finnes i selskapet).

3. Den som leder saksbehandlingen (ofte styreleder) skal sørge for at det blir ført en skriftlig protokoll fra behandlingen. Protokollen skal:

  • angi at "saken(e) er behandlet etter reglene i aksjeloven om forenklet generalforsamlingsbehandling"

  • angi de(n) beslutningen(e) generalforsamlingen har truffet

  • angi hvor mange stemmer som er avgitt og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen (blir vedtektene endret, må også andelen av aksjekapitalen være angitt)

  • angi hvilke aksjonærer som deltok i behandlingen

  • dateres og signeres enten av den som er styreleder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker (det kan være lurt at alle aksjonærene undertegner, så er man sikre på at alle er innforstått med behandlingen).

Selskapet skal sende protokollen til alle aksjonærene. Selskapet skal oppbevare protokollen i hele selskapets levetid, og det skal holde den tilgjengelig der for aksjonærene.

Eksempel: Protokoll fra ordinær generalforsamling

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694