10 gode grunner for større kommuner

Et bo- og arbeidsområde, der folk bor og jobber, er et godt utgangspunkt for en kommune.

Kvinne ser opp i lufta ute i byen

Økt kapasitet og kompetanse hos kommunes ansatte gir bedre forutsetninger for gode tjenester for både innbyggere og bedrifter. Illustrasjonsfoto: Gyro

Publisert 01.07.16

Offentlig sektor og næringslivet, Årskonferansen 2015

I dag er det 428 kommuner i Norge, og kommunestrukturen har stort sett vært uendret siden 60-tallet. Samtidig har oppgavene økt i omfang, spesialiseringsgrad og kompleksitet. 

Bedriftene ønsker seg større kommuneenheter å forholde seg til. Det gir færre kontaktpunkter, bedre offentlige innkjøpere og det gir bedre infrastruktur.

Vi mener at et bo- og arbeidsområde, der folk bor og jobber, er et godt utgangspunkt for en kommune. Det betyr for eksempel at ett byområde blir én kommune. Og, avhengig av hvordan man definerer reisetid og pendlingsomfang: Norge kan bestå av rundt 100 kommuner.

NHO vil tvangssammenslå kommuner (Dagsrevyen 30. juni)

10 gode grunner for større kommuner

  1. Flere skoler og barnehager å velge mellom
   Det blir større bredde i tjenestetilbudet og flere valgmuligheter for innbyggerne. For eksempel med tanke på valg av skole og barnehage.

  2. Redusert miljøbelastning 
   Større kommuner gjør det mulig å se boligutbygging og transportbehov i sammenheng. Da kan man i større grad tilpasse boligutbyggingen til knutepunkter for kollektivtransport. Dette bidrar til økt kollektivtransport i byområder og dermed redusert miljøbelastning.

  3. Bedre velferdstjenester
   Økt kapasitet og kompetanse hos kommunes ansatte gir bedre forutsetninger for bedre velferdstjenester. 

  4. Bedre rettsikkerhet
   Det blir større distanse mellom saksbehandler og innbygger.

  5. Bedre saksbehandling 
   Større kommuner med mer komplekse oppgaver krever større fagmiljøer. Kravene til kapasitet og kompetanse øker. Økt kompetanse i saksbehandlingen gir bedre fremdrift og kvalitet. Eksempler er byggesaker og barnevernsaker. 

  6. Færre kontaktpunkter for bedriftene 
   For eksempel i areal- og transportplanlegging slipper du ulike planregimer innenfor samme region. Det gir bedre helhet i bedriftenes planlegging. 

  7. Mer robuste kommuner
   Større kommuner har større budsjett og er mer robuste for uforutsette hendelser og for endringer i befolkningssammensetningen.

  8. Bedre offentlige innkjøpere
   Bedre kvalitet i innkjøpene driver innovasjon til nytte for samfunnet og for bedriftene.

  9. Mindre detaljstyring fra statens side
   Større kommuner er lovet flere oppgaver. Dette gir mindre detaljstyring fra statens side og bedrer dermed muligheten til å tilpasse tjenestetilbud til lokale forhold.

  10. Økt politisk innflytelse der du jobber og der du bor
   Flere og mer betydningsfulle oppgaver styrker lokaldemokratiet. Det blir større mulighet til å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet da kommunenes rolle som utviklingsaktør blir mer reell. 

Storbyene i Norge er under press. Hvordan får vi grønne og effektive storbyregioner?

NHO: 100 kommuner er realistisk (nrk.no) 
Færre og større kommuner
Dobling på Ringerike
Befolkningsvekst krever tiltak
Nye samferdselsløsninger

Se 11 forslag til nye slagkraftige bykommuner

Nord-Jæren

Bergen 

Grenland

Oslo/Akershus

Moss kommune

Kristiansand kommune

 

Ålesund kommune

Ålesund kommune

Hamar kommune

Trondheim kommune

Drammen kommune

Salten kommune

Se forslag til din nye kommune i vårt kommunekart