Effektive bo og arbeidsmarkedsregioner

Byregionene utgjør viktige nav i den økonomiske utviklingen – både nasjonalt og regionalt. Mange regioner opplever i dag voksesmerter som køer, lønnspress, høye transportkostnader og boligpriser som legger press på næringslivets konkurranseevne.

Publisert 05.09.13

Offentlig sektor og næringslivet

NHO har igangsatt et prosjekt som skal fremme tiltak som realiserer effektive, vekstkraftige og omstillingsdyktige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

En stadig større andel av befolkningen bor i byer, bynære områder og tettsteder og enkelte norske byer ligger i Europa-toppen for befolkningsvekst. Et økende antall bedrifter har også tilhold i byer og bynæreområder. Det gir høy grad av mobilitet på tvers av kommunegrenser i regionen, samtidig som bedrifter fra andre deler av landet ofte avhengige av markeder og logistikkmessige knutepunkter i byer og bynære områder.

Mange områder erfarer press i arbeidsmarked, boligmarked og infrastruktur. Dagens voksesmerter reduserer produktiviteten i norsk næringsliv og svekker konkurransekraften for mange bedrifter.

Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Effektive regioner tiltrekker seg både kompetente arbeidere og kompetansesøkende arbeidsgivere. De gir mer fleksibilitet, flere valgmuligheter og bedre match i arbeidsmarkedet. Større og mer robuste arbeidsmarkeder tåler dessuten i mye større grad endringer og omstilling. Samtidig gir slike regioner mer komplette markeder og stimulerer bedre spredning av ideer og læring