FRITT BEHANDLINGSVALG

Helsereform med private på laget

- Regjeringens forslag om å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten er gode nyheter for både pasienter og private tilbydere av helserelaterte tjenester, sier Per Øyvind Langeland i NHO.

Fritt behandlingsvalg setter pasientene i sentrum.

Publisert 17.06.14

Offentlig sektor og næringslivet

Regjeringen sendte 15. juni ut et høringsnotat som foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten i løpet av 2015. Det tas i første omgang sikte på å innføre fritt behandlingsvalg innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern, og innenfor enkelte områder av somatikken. Høringsfristen er satt til 16. september 2014. 

NHO har lenge vært opptatt av å bringe flere krefter inn i helse- og omsorgssektoren

Private flytter pasienten i sentrum
- Fritt behandlingsvalg setter pasientene i sentrum og ikke strukturene. Vi er glad for Regjeringens signaler om å bedre utnytte den kompetansen og kapasiteten som ligger hos private tjenesteleverandører på dette området, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO.

- NHO har lenge vært opptatt av å bringe flere krefter inn i helse- og omsorgssektoren for å redusere køer og få folk raskere tilbake i arbeid. Vi tror dette også vil virke positivt for de offentlige sykehusene, samtidig som det understøtter ambisjonen om å sette pasienten i sentrum.

Fritt valg og krav til leverandørene
Ett av hovedgrepene som foreslås er å innføre en ny lovbestemmelse som gir pasientene rett til å velge å motta helsehjelp hos en "fritt behandlingsvalgleverandør". I tillegg vil de virksomhetene som ønsker å levere tjenester gjennom ordningen bli regulert i egen forskrift. Godkjente virksomheter skal kunne levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten.

- Vi vil vurdere de praktiske sidene rundt forslaget frem mot høringsfristen i september. Det er viktig at vilkårene for godkjennelse og tjenesteyting ikke blir unødig byråkratiske og rigide. Det må etableres vilkår som sikrer at det er attraktivt for private tilbydere slik at reformens intensjoner blir oppfylt, sier Langeland.

Mer informasjon om forslaget her (regjeringen.no)

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Forskning, innovasjon og digitalisering

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155