Innovative offentlige anskaffelser

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner for å bidra til en mer innovativ offentlig sektor. Offentlig sektor kan også være en viktig pådriver for innovasjon i næringslivet.

Publisert 05.09.13

Offentlig sektor og næringslivet

Det offentlige kjøper hvert år tjenester og produkter fra næringslivet for om lag 500 milliarder kroner. Dessverre brukes bare en liten andel av denne summen til å fremme mer innovative løsninger.

NHO mener at stat og kommune har et stort potensial for å bedre utnytte offentlige anbud til å stimulere til innovasjon. Bruk av ny teknologi og andre smarte løsninger i offentlig sektor kan effektivisere arbeidsprosesser, forbedre tjenestetilbudet for brukerne og skape nye markeder og næringsutvikling for norske bedrifter. Norge bør ta mål av å bli et ledende land innen innovative offentlige anskaffelser.

For å lykkes med innovasjon må man ofte ta risiko. Samtidig viser flere undersøkelser at innkjøpernes hovedfokus er på etterlevelse av lover og regler og i liten grad på innovasjon. Vi vet av erfaring at flere innovative prosjekter har en omdømmemessig nedside, siden noen innovasjoner vil gå galt. Et bærekraftig samfunn krever likevel at vi hele tiden leter etter løsninger som løser behovene på smartere og mer effektiv måte enn i dag. For å skape mer kraft i innovasjonstakten mener NHO det bør etableres en tilskuddsordning for fremme risikovilje i forbindelse med offentlige innkjøp.

NHO etablerte sammen med KS etablerte i 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling for å øke kunnskapen om og drive frem flere innovative offentlige anskaffelser. Erfaringen er at etablering av møteplasser mellom innkjøpere og leverandører i en tidlig fase i innkjøpsprosessen skaper gode markedsplasser og bedre vilkår for innovasjon. Det handler blant annet om å redusere usikkerhet og skape trygge rammer for samhandling innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.