- Offentlig sektor må ha samme omstillingskrav som næringslivet

Den lave norske produktivitetsveksten vil ramme både arbeidsplasser og velferden. 

NHO-president Tore Ulstein på NHOs årskonferanse 2016

NHO-president Tore Ulstein mener Forskningsrådet må prioritere virkemidler som bidrar til konkurransekraft og innovasjonsevne. SkatteFUNN er et eksempel på dette.

Publisert 11.02.16

Offentlig sektor og næringslivet

Vi må få frem forskning og innovasjon som kommer bedriftene til nytte

NHO er fornøyd med at Produktivitetskommisjonen tydelig har adressert mange av de barrierene som kan hindre at vi øker produktiviteten fremover.

Produktivitetskommisjonen overleverte torsdag sin andre og siste rapport til finansminister Siv Jensen. Rapporten viser tydelig behovet for omstillingen av Norge – og spesielt offentlig sektor.

Rapporten fra Produktivitetskommisjonen

NHO deler i all hovedsak virkelighetsbeskrivelsen som Produktivitetskommisjonen gir.

Vi er ved et vendepunkt

Kommisjonen peker på at vi er ved et vendepunkt der vi skal gå fra å være ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Vi er allerede midt i denne omstillingsprosessen, og det er viktig at rammebetingelsene for næringslivet legger til rette for omstilling og innovasjon framover. 

Omstillingen må skje gjennom kunnskap og innovasjon.

- Nye krav til kunnskap og riktig kompetanse er en viktig kilde til produktivitet. Særlig i overgangen mot en mindre oljeavhengig næringsliv. Utdanningssystemet må levere den kompetansen som etterspørres i norsk arbeids- og næringsliv. Elever og studenters ønsker kan ikke være det dominerende prinsippet for dimensjonering av tilbudene, sier NHO-president Tore Ulstein.

– Må prioritere næringsrettede virkemidler

Produktivitetskommisjonen foreslår en del endringer i systemene knyttet til forsknings- og kunnskapsproduksjon. NHO har tidligere gitt innspill til kommisjonen om å tilrettelegge disse systemene for at kvalitet og nytteverdi prioriteres høyere. Disse prinsippene formidler også kommisjonen.

– Vi må i større grad få frem relevant forskning og innovasjon som kommer bedriftene til nytte. Kommersialisering av forskning vil bli stadig viktigere i en kunnskapsbasert økonomi som den norske. Man må prioritere de næringsrettede virkemidlene i Forskningsrådet som bidrar til konkurransekraft og innovasjonsevne, som for eksempel SkatteFUNN, sier Ulstein.

Kommisjonen leverte en analyse om arbeidsmarkedet som langt på vei understøtter NHOs budskap fra Årskonferansen Remix.

Kommisjonen ønsker automatisering, robotifisering, digitalisering og delingsøkonomien velkommen og sier at "en stadig raskere teknologisk utvikling vil trolig føre til at maskiner overtar mer avanserte arbeidsoppgaver. Dette kan øke behovet for omstillinger og fleksibilitet i arbeidsmarkedet".

Stor ressursbruk og middels resultater i offentlig sektor

Offentlig sektor er et av hovedmomentene i denne rapporten. Produktivitetskommisjonen peker på at vi har en offentlig sektor med stor ressursbruk og middels resultater.

– Økt produktivitetsvekst i offentlig sektor er eneste mulighet til å kunne dekke finansieringsbehovet i årene som kommer som følge av aldrende befolkning. Derfor må offentlig sektor ha samme omstillingskrav som i næringslivet. Vi er enige i kommisjonens anbefaling om hardere prioritering og at man må ha evnen og muligheten til å legge ned ulønnsom virksomhet for å skape rom for ny, sier Ulstein.

– Høyere vekst i produktiviteten i offentlig forvaltning vil kunne ha stor betydning for bærekraften i velferdsordningene. Hvis vi klarer å effektivisere offentlig tjenesteproduksjon med bare en halv prosent årlig, vil det være mer enn tilstrekkelig til å dekke hele det beregnede innstrammingsbehovet frem til 2060, sier han.

Se hvordan Abelia reagerer på kommisjonens rapport