Støtter prioritering av unge

Fremover skal NAV legge større vekt på å inkludere flere unge som i dag står utenfor arbeidslivet. Det er NHO glad for.

Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO

Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO.

Publisert 20.05.16

Offentlig sektor og næringslivet

Stortingsmeldingen om NAV, NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, er nå lagt frem .

NHO har i lengre tid vært bekymret for den økende andelen unge som ikke får fotfeste i arbeidslivet.
- Vi merker oss at en ny garantiordning skal sikre at unge kommer i aktivitet raskere og ser frem til en konkretisering av hvordan dette skal gjøres, sier NHOs direktør for Arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard.
Sammenliknet med andre land har Norge mange uten arbeid som ikke fanges opp av arbeidsledighetsindikatoren, fordi flere av disse mottar helserelaterte ytelser. Omfanget av personer som mottar helserelaterte ytelser utgjør nær 650.000 årsverk, ifølge anslag fra NAV.

Les hele stortingsmeldingen her

Det er ingen målsetting om å få alle tilbake i ordinært arbeid. Det er likevel ikke et ubetydelig antall personer som ønsker og kan komme tilbake i inntektsgivende arbeid.

Mer effektiv drift

Regjeringen understreker i meldingen at de ønsker en styrket og mer helhetlig innsats ut mot arbeidsgivere. Arbeidslivssentrene, NAVs ressurs- og kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv, blir opprettholdt.

- Dette er noe NHO og bedriftene har vært opptatt av, sier Oppegaard.
Regjeringen vil stimulere til større NAV-kontor både gjennom kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid for å bygge bredere fagmiljøer og bedre ivareta rettsikkerheten ved NAV-kontorene. Dette er i tråd med Vågeng-utvalgets forslag, og ble støttet av NHO.

I høringsuttalelsen til Vågeng-utvalgets innstilling pekte NHO på at Nav-kontorene burde følge de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene, og at det ville gi en mer enhetlig praksis enn man har i dag. Selv om ikke kommunereformen skulle bli gjennomført som ønsket, bør NAV-kontorer kunne slår sammen også over kommunegrenser der det er hensiktsmessig.

Økt grad av digitalisering i møte med brukerne er naturlig og nødvendig, og gir også forutsetninger for større og færre kontorer.

Samarbeid med private aktører
I meldingen foreslås det å gi Nav økt handlingsrom til selv i større grad å utføre tiltak i egen regi. NHO anerkjenner at NAV kan styrke sin kontaktflate med arbeidslivet dersom de utfører flere oppgaver selv.

- Samtidig er det slik at skal vi løse de store arbeidsinkluderingsutfordringene, må Nav også samarbeide enda mer og bedre med eksterne leverandører som for eksempel bemanningsbedriftene og arbeids- og inkluderingsbedriftene. Det er i dette samspillet, med vekt både på arbeidsgivernes og arbeidssøkernes behov, vi finner de fleksible løsningene fremover, sier Oppegaard.

NHO er derfor glad for at regjeringen vil legge til rette for å styrke samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og bemanningsbransjen, med et mål om økt inkludering i arbeidslivet blant personer som i dag står utenfor.