NHO mener

Offentlig sektor og næringslivet

Her kan du lese mer om hvilke endringer NHO mener er viktigst for å forbedre offentlig sektor.

Publisert 05.09.13

Offentlig sektor og næringslivet

Sørg for konkurranse på like vilkår
Når offentlige bedrifter opptrer i markedetstiller dette store krav til en profesjonell håndtering av rollene sommyndighetsorgan, bestiller og utfører. Det gjelder bl.a. håndtering avhabilitet og dobbeltroller, samt forsikre seg om at det ikke foregår ulovligkryssubsidering og misbruk av markedsposisjonen til den offentlige bedriften.

Øk bruken av private tjenesetilbydere i offentlig sektor
Stat og kommuner benytter seg i mange sammenhenger av private bedrifter til å utføre viktige oppgaver som det offentlige finansierer og har ansvar for. Bedriftene bidrar her med kompetanse, stordriftsfordeler, tjenester og løsninger på en rekke samfunns- og forretningsområder. Det er et stort potensial for å øke samarbeidet med private bedrifter. Det vil fremme innovasjon, kvalitetsforbedringer og og bedre ressursutnyttelse

Gjennomfør et kompetanseløft for innkjøpsmiljøene
NHO mener det bør gjennomføres et kompetanseløft blant offentlige innkjøpere for å sørge for at offentlige innkjøp blir et strategisk verktøy for å videreutvikle offentlige tjenester, forvaltning og norsk næringsliv.

Færre, større og mer robuste kommuner
Tiden for en omfattende kommunereform er overmoden. Antallet kommuner og kommunenes størrelse bør fastlegges ut ifra hva som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner og hva som sikrer et godt og effektivt tjenestetilbud i fremtiden. Det er Stortinget som må vedta den endelige strukturen. Fylkeskommunen kan avvikles og oppgavene overføres til kommunene og staten.

Etabler tilskuddsordninger som fremmer innovative offentlige innkjøp
Det er et stort potensial for å bedre utnytte offentlige anbud til å stimulere til innovasjon. Bruk av ny teknologi og andre smarte løsninger i offentlig sektor kan effektivisere arbeidsprosesser, forbedre tjenestetilbudet for brukerne og skape nye markeder og næringsutvikling for norske bedrifter. For å skape mer kraft i innovasjonstakten mener NHO det bør etableres en tilskuddsordning for fremme risikovilje i forbindelse med offentlige innkjøp.

Etablere en tydelig ambisjon for næringsutvikling innen helse- og velferdssektoren
Et næringsliv med sterke og innovative bedrifter er en forutsetning for flere og bedre helse- og velferdstjenester.. Det gir også gode muligheter for å utvikle nye næringer i Norge – for eksempel innen helse- og velferdsteknologi og nye behandlingsmetoder.