REGIONREFORM

En realistisk løsning

Regjeringen foreslår at dagens 19 fylker erstattes av ti regioner. Realistisk, gitt at Stortinget ønsker et folkevalgt regionnivå, mener NHO.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte tirsdag regionmeldingen. (Foto: KMD)

Publisert 05.04.16

Offentlig sektor og næringslivet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag frem stortingsmeldingen om nye regioner. Regjeringen mener "om lag" ti er det rette antallet regioner. En halvering fra dagens antall, men likevel mindre enn dagens landsdeler.

- Med utgangspunktet om at det skal være tre folkevalgte nivåer, bør dette være realistisk å få til, mener Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Bo- og arbeidsmarkedsregioner

- Det bør lages gode funksjonelle enheter, basert på naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Ikke minst bør gode samferdselsløsninger være førende for de nye grensene.

Harto ville ideelt sett løsrevet seg fra dagens fylkesgrenser, men ser at tidsperspektivet kan gjøre dette vanskelig. Vedtak om sammenslåinger skal gjøres innen 1. desember i år.

I prinsippet mener NHO at det er tilstrekkelig med to forvaltningsnivåer:

- Uavhengig av kommunereformen mener vi at dagens fylkeskommuner i sin nåværende form har utspilt sin rolle. Med en ny kommunestruktur forsterkes behovet for å avvikle fylkeskommunen.

Nye oppgaver

Hun er spent på hvilke nye oppgaver de nye regionene eventuelt vil få fra staten:

- Generelt bør oppgavefordelingen håndteres på det mest egnede nivået, ut fra effektivitets- og kompetansehensyn. Vi står foran viktige klimatilpasninger, utfordringer med å samordne areal- og transportplanleggingen, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger.

- Dersom det er slik at kommunereformen ikke fører til en samling rundt felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, så kan det være grunn til å overføre oppgaver opp til de nye regionene.

Så langt sier meldingen lite konkret om oppgaver. En ny proposisjon om nye oppgaver og roller kommer neste vår.

- For næringslivet er det avgjørende at det skapes forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker en offentlig sektor som er en kompetent medspiller, slik at næringslivet påføres færrest mulig tids- og kostnadsbyrder. Vårt håp er at en slik reform også må gi en mer effektiv og enhetlig offentlig forvaltning, sier Harto.