Kommunereform

5 grunner til større kommuner

- Større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Kristin Skogen Lund om hvorfor vi trenger større kommuner

Publisert 12.08.15

Offentlig sektor og næringslivet

Nå har de muligheten til å sikre fremtiden

Klikk frem din kommune i vårt interaktive NorgeskartSe NHOs kommune-NM - endel av grunnlaget for forslag til nye kommuner

Dagens mange småkommuner gir unødvendig byråkrati og det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng. Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

NHO mener Norge bør gå fra 428 til 77 kommuner. 

Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare. 

– Det er nå vi skal se mot 2050. Da må vi innse at så små kommuner ikke har befolkningsgrunnlag for å ivareta befolkningen som blir værende igjen. Nå har de muligheten til å sikre fremtiden, sier Kristin Skogen Lund.

Slik foreslår vi at kommunene slås sammen rundt Trondheim. Se nye kommunekart for hele Norge i den interaktive løsningen. Illustrasjon: Hyper.

 

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

Fem grunner til større og sterkere kommuner 

1. Effektiv og miljøvennlig arealbruk

Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng. Da kan man for eksempel lettere konsentrere bolig- og næringsutvikling rundt kollektivknutepunkt. Det gir kortere reisevei, flere boliger og mindre bilkjøring. Dette er bra for bedrifter, ansatte og miljøet. 

2. Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet

Kommunens oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

3. Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging

Når bedriften skal planlegge nye anlegg eller endre virksomheten slipper den ulike planregimer innenfor samme region.

4. Mer robuste kommuner

Større kommuner er mer robuste for uforutsette hendelser. Kommunene har dermed også større muligheter til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.

5. Effektiv ressursbruk

Større kommuner gir grunnlag for mer effektiv ressursbruk og bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

GK Norge om behovet for større kommuner

Hvorfor ønsker næringslivet en ny kommunestruktur?

 • Bedriftene er avhengig av gode offentlige tjenester – de offentlige tjenestene blir bedre med større og mer slagkraftige kommuner.

 • Mange bedrifter driver på tvers av dagens kommunegrensene. De må forholde seg til mange areal- og planregimer og tekniske etater. Det gjør prosessene tidkrevende og uforutsigbar.

 • Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. 

 • I dag stiller bedriftene og innbyggerne større krav til kompetanse og koordinering.  En bo- og arbeidsregion bør bestå av en stor kommune.  Det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Det hindrer raskere klarering av næringsarealer og utbygging av kollektivtransport og boliger. 

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

Heine Wang, Nokas, om behovet for større kommuner

Støtter NHO tvang?

 • Et vedtak i nasjonalforsamlingen er ikke tvang – det er demokrati.  En fornuftig demokratisk reform vedtas av representanter fra alle kanter av landet som kjenner godt til de lokale forhold.

 • Det beste er om kommunene selv finner ut at det er gunstig å slå seg sammen.   Men så langt har det ikke vært mange eksempler å skryte av.
   
 • Det kan ikke være sånn at den som vil gå kortest og bruke lengst tid skal bestemme tempo.

 • Det er få om noen eksempler internasjonalt på at slike reformer løses av kommunene alene. 

 • De nasjonale politikerne må ikke gjemme seg for å ta ansvaret for å skjære igjennom.  Særlig når de aller fleste etter hvert mener det er best med færre kommuner her i landet.

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og kommunalminister Jan Tore Sanner møttes under Arendalsuka. Sanner er ansvarlig for å gjennomføre kommunereformen. Foto: Bjørnar Eidsmo.

Kristin Skogen Lund og Jan Tore Sanner snakker sammen

Slik har vi jobbet

Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. Vi har satt i gang alle våre region-kontorer som har samarbeidet med NHOs bedrifter regionalt. Vi har analysert pendlingstall og reisetid til senter for å se hvilke innbyggere som tilhører samme arbeidsregion.

Utgangspunktet er at ett bo- og arbeidsmarked danner grunnlaget for kommunen. Enkelte steder har vi tolket bo- og arbeidsmarkeder utvidende og ett sted innskrenkende. Når vi har tolket det utvidende har vi sett hen til øvrige faktorer som geografisk plassering og struktur (noen kommuner har blitt inkludert fordi de har havnet i skyggen av en stor kommune), og eksisterende næringssamarbeid og interkommunalt samarbeid. 

Dette gjelder særlig i strøk med store geografiske avstander og lav befolkningstetthet. I Oslo-området har vi tolket prinsippet innskrenkende. Dette henger sammen med Oslo-områdets totale posisjon og at et bo- og arbeidsmarked i dette området hadde betydd en uforholdsmessig stor kommune i nasjonal sammenheng.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Jan-Bertil Lieng

Fungerende avdelingsdirektør

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Mobil
90050221