Ja til færre kommuner

Et klart flertall av landets ordførere og rådmenn er enig med NHOs medlemsbedrifter: Det er behov for å slå sammen kommuner.

Tre Vestfold-kommuner blir én fra 2017. Statsminister Erna Solberg (t.v.) skåler med Stokke-ordfører Erlend Larsen, Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: KMD)

Publisert 14.07.15

Offentlig sektor og næringslivet

Opinion har på oppdrag fra NHO gjennomført en undersøkelse blant landets ordførere og rådmenn for å kartlegge deres syn på kommunesammenslåing. Totalt har 156 ordførere og 92 rådmenn svart på undersøkelsen. I alt er nær halvparten av landets kommuner representert i undersøkelsen.

3 av 4 ordførere/rådmenn ser fordeler ved kommunesammenslåing.  Tre av fire svarte at de er helt eller delvis enig i at det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur. 

Ordførerne trekker først og fremst frem fordeler ved økte muligheter for å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, ved økt handle- og påvirkningskraft, og ved bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng, som bolig og transport.

- For mange kommuner

- Vi har vært opptatt av å få kommuner som faller sammen med lokale bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- I dag er det for mange kommuner slik vi ser det i forhold til oppgavene som skal løses og hvordan samfunnet ser ut.

De kommunale lederne gir en tydelig tilbakemelding på behovet for økt statlig involvering. Mangel på økonomiske incentiver fra sentralt hold fremstår som den viktigste hindringen.

Kommunelederne sier at motstanden i egen kommune mot endringer er blitt mindre siden forrige gang NHO spurte, for to år siden.