RATTSØ-RAPPORT

Kommunereform = byreform

En vellykket byvekst vil være avgjørende for fremtidig vekst i Norge. Det slår professor Jørn Rattsø fast i en rapport skrevet for Akademikerne og NHO. Han mener kommunereformen først og fremst bør være en byreform.

Stavanger, Bergen og Trondheim bør få samme modell som Oslo, det vil si at de overtar de fylkeskommunale oppgavene.

Publisert 21.05.14

Offentlig sektor og næringslivet

Utgangspunktet for rapporten har vært å formulere krav og forventninger til den varslede kommunereformen – med utgangspunkt i utvikling av næringsliv og kompetanse. Professor Rattsø er professor i samfunnsøkonomi på NTNU i Trondheim og er tilknyttet Senter for økonomisk forskning. Rattsø er også leder av Produktivitetskommisjonen.

Hovedkonklusjoner fra rapporten:

  • Fremtidig økonomisk vekst i Norge er betinget av vellykket byvekst. Lokaldemokratiet er i dag hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft. Kommunereformen bør derfor først og fremst være en byreform. Det er avgjørende at vi lykkes med å utvikle de 20 største byregionene. Minst tre byregioner (Stavanger, Bergen og Trondheim) bør få samme modell som Oslo, dvs. at de overtar de fylkeskommunale oppgavene.
  • Kommunereformen må fange opp hvordan forvaltningen skal organiseres for å stimulere den produktivitetskraften som ligger i byvekst. Kommunene er viktige fordi næringsutvikling krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, nærings- og boarealer, samt utbygging av sosial infrastruktur (som utdanning).
  • De mindre distriktskommunene bør også bli større, men det er urealistisk å tro at disse skal ha like mange oppgaver som bykommunene.
Vi trenger en kommunereform som løser utfordringene i de store byene

- Vi trenger en kommunereform som løser utfordringene i de store byene. Den må redusere presstendensene i og rundt de store byene og understøtte utviklingen av effektive, miljøvennlige og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder. Det er nødvendig for å styrke konkurransekraften for næringslivet og sikre at vi får gode løsninger raskere på plass, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

- En kommunereform vil også legge til rette for å styrke kompetansemiljøer i mindre kommuner innen områder som f.eks. offentlige innkjøp. Næringslivet trenger kompetente medspillere i kommunene slik at vi løser de utfordringene vi står overfor når det gjelder både eldrebølge og klima.

Det er et bilde av kraftig urbanisering som tegnes i rapporten. 85 prosent av befolkningsveksten siden 1970 har kommet i de 20 største byregionene. Dette må en kommunereform ta konsekvensen av, ifølge rapporten:

"Dagens kommuneinndeling innebærer at spesielt byområder og generelt sammenhengende by- og arbeidsmarkeder er oppsplittet på mange kommuner. Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlag for samlet planlegging og utbyggingsmønster i byområdene. Inndelingen av flerkommunale byområder bør avvikles og de bykommuner som etableres bør ha fullt ansvar for planlegging og regulering for å forme rasjonelle utbyggingsmønstre."

Rattsø skriver også: "Byveksten gir nye muligheter for å utvikle samfunnsplanlegging og tjenestetilbud som ikke utnyttes ved dagens kommunesystem. Det største potensialet for videre næringsutvikling og økonomisk vekst ligger her."