Må få konkurrere med det offentlige på like vilkår

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. Nå skal et nytt NHO–prosjekt kalt «Konkurranse på like vilkår» undersøke om offentlige aktiviteter forårsaker utfordringer på det private markedet. 

Nor Tekstil driver blant annet med utleie av arbeidstøy til kommuner. Konsernsjef Leif Belsvik ønsker å rette søkelyset mot den optimale arbeidsdelingen mellom det private og det offentlige. Her sammen med markedssjef Ann Kristin Mittet.

Publisert 03.03.16

Offentlig sektor og næringslivet

Konkurranse er positivt fordi det gir flere alternativer å velge mellom og bedre kvalitet og pris. Men når offentlige og private foretak i stadig større grad konkurrerer med hverandre reiser dette samtidig flere spørsmål om:

  • Grensene for offentlige aktiviteter
  • Åpenhet om prissetting av offentlige aktiviteter
  • Begrensning av konkurransen
  • Rolleavklaringer

NHO har derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer og deltakere fra landsforeningene for å undersøke hvorvidt offentlige aktiviteter forårsaker utfordringer på det private markedet. 

NHO–prosjektet kalt «Konkurranse på like vilkår» ledes av konsernsjef Leif Belsvik og vil påvirke hva som er optimal grense mellom de to sektorene.

Belsvik leder til daglig konsernet Nor Tekstil AS med hovedkontor i Florø. Årlig omsetning ligger nå i underkant av en milliard kroner. De siste ti årene har det så å si vært en sammenhengende vekst for bedriften med om lag 900 årsverk. Levering av vaskeritjenester, utleie av arbeidstøy o.l. til kommune– og helsesektoren er bedriftens største marked, ca. 40 prosent av omsetningen. De resterende 60 prosentene er noenlunde jevnt fordelt mellom tilsvarende leveranser til henholdvis hotell og restaurantbransjen og offshore/landvertsindustri.

- «Konkurranse på like vilkår» handler om markeder som ikke fungerer optimalt og hvilke tiltak man kan igangsette for å få til en bedre ressursutnyttelse innen blant annet IKT, helse, avfall, transport og vask, sier Belsvik. 

Arbeidsdeling og lik konkurranse

– Vi ønsker å rette søkelyset mot den optimale arbeidsdelingen med sikte på best mulige vekstmuligheter for verdiskapingen til felles nytte for oss alle, sier han.

Det offentlige skal være gode på sine kjerneområder til det beste for alle.

- Vi har derfor tro på at det offentlige kan øke sin verdiskaping på sine kjerneområder gjennom å benytte seg av effektive private markeder.

I tillegg til dette «store bildet» må det være like vilkår på de markedene der det både er private og offentlige virksomheter i konkurranse. Her er det snakk om åpenhet, slik at for eksempel tilbud i offentlige anbudskonkurranser kan sammenliknes der en kommunes eller helseinstitusjons egenregi er med. Kryssubsidiering og risiko for ulovlig statsstøtte er stikkord.

Følge opp

- I en periode med omstilling bør næringslivet bli sett på som en foretrukken partnere for utføring av langt flere oppgaver enn man har i dag. For å skape samfunnsgevinster må private bedrifter være en del av løsningen, sier Belsvik.

Det offentliges hovedoppgave er å utøve offentlig forvaltningsmyndighet og lovpålagte oppgaver i klassisk forstand.

- Derfor bør kommunen velge en bestiller-rolle og systematisk søke å trekke på private bedrifter som partnere for utvikling av offentlig sektor, sier Belsvik.

NHO ønsker ryddige og profesjonelle bestillere i stat og kommune som ikke stenger private bedrifter ute.

NHO–prosjektet «Konkurranse på like vilkår» skal legge fram en rapport sommeren 2016 hvor det foreslås tiltak som kan avhjelpe utfordringene. NHO er kjent med at regjeringen også har igangsatt et liknende arbeid og ønsker det velkommen.

- I tillegg ønsker vi å være i dialog med politiske miljøer, med bedrifter fra ulike bransjer, og ikke minst se og lære av hvorledes man i Sverige Finland og Danmark har håndtert de utfordringene som vårt prosjekt skal gå inn i, understreker Belsvik.