Ny giv for innovasjon

- Frykten for å gjøre feil må ikke hindre de gode løsningene, sier statssekretær Eirik Lae Solberg. Det offentlige legger i mindre grad enn det private til rette for innovasjon i innkjøp.

Statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert 19.03.14

Offentlig sektor og næringslivet

NHO og Akademikerne presenterte i går en ny analyse av status for offentlige innkjøp og forslag til tiltak for å fremme mer innovasjon. Statssekretær Lae Solberg i Næringsdepartementet kommenterte rapporten på frokostmøtet. Analysen er utarbeidet av Menon Business Economics, på vegne av NHO og Akademikerne.

Rapporten viser at det offentlige i mindre grad enn det private legger til rette for innovasjon i innkjøp. Den peker på at særtrekk ved offentlig sektor knyttet til politisk styring, divergerende mål, hierarkisk styringsstruktur og liten sammenheng mellom prestasjoner og belønning, bidrar til å øke risikoaversjonen. 

Se til de gode eksemplene
I motsetning til privat sektor, som er møtt med et sett av virkemidler fra det offentlige for å fremme innovasjon, har man i liten grad verktøy for å håndtere risikoaversjon i offentlig sektor som sådan. Norge skiller seg her fra land som Danmark, Finland, Nederland og Storbritannia, som har innført mekanismer for å stimulere til innovasjon i offentlige innkjøp. 

For å styrke satsingen på innovasjon i offentlige innkjøp anbefaler Menon at det opprettes en statlig risikodelingsmekanisme, samt at man styrker satsingen på rådgivning mot offentlige aktører for å øke deres kunnskap om og vilje til å satse på innovasjon i innkjøp.  Gitt de gevinstene økt satsing på innovative innkjøp kan gi i form av en mer effektiv offentlig sektor, innovasjon og økt konkurransekraft for næringslivet og bedre løsninger for samfunnet, er det grunn til å anta at en slik satsing vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsom.

Under konferansen drøftet blant andre innkjøpere og politikere den ferske rapporten fra Menon som forteller om hvordan en spesiell forsiktighetskultur i offentlig sektor skaper problemer. 

Blant foredragsholderne var innkjøpsdirektør Kjetil Istad i Helse Sør-Øst, adm. direktør i Telenor Objects, Johan Ivarson, og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Leder i Akademikerne Knut Aarbakke og NHO-sjef Kristin Skogen Lund åpnet konferansen.

Behov for styrket innovasjon og bedre offentlige løsninger
Det offentlige kjøper hvert år tjenester og produkter fra næringslivet for om lag 400 milliarder kroner. Alt for lite av dette brukes til å stimulere til innovasjon i næringslivet og til bedre løsninger i det offentlige.

Konsekvensen av svak vektlegging av innovasjon i offentlige anskaffelser er lavere produktivitetsvekst både i privat og offentlig sektor. De samfunnsøkonomiske kostnadene av lavere produktivitetsvekst er store. Finansdepartementet har beregnet at en halv prosent økning av produktivitetsveksten i offentlig sektor kan gi besparelser på 7,5 prosent av BNP i 2060.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282