Ny innkjøpsmetode skaper innovasjon

Omstillingen i norsk næringsliv kan hjelpes frem av en offentlig sektor som opptrer som krevende kunde og etterspør nye løsninger på viktige samfunnsoppgaver, skriver Per Harbø.

Per Harbø er leder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, som skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. NHO og KS er initiativtagere til programmet.

Publisert 19.06.15

Oslo og Akershus, Offentlig sektor og næringslivet

Av Per Harbø, leder for Nasjonalt program for leverandørutvikling

Det offentlige Norge kjøper varer og tjenester for 430 milliarder kroner hvert år. Gjennom en såkalt innovativ anskaffelse brukte Stavanger kommune 1,2 millioner på en ny driftsportal i stedet for 40 millioner. Her er det mye å hente.

Her er det mye å hente

I løpet av fem år og hele 40 pilotprosjekter har NHO, KS og Difi utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser gjennom «Nasjonalt program for Leverandørutvikling». Bakgrunnen er at ordinære anskaffelser ikke alltid gir de beste og billigste løsningene. Altfor ofte ender det i gårsdagens løsninger på morgendagens behov. Dette kan vi gjøre noe med!

Ifølge flere rapporter har Norge et akutt behov for å øke produktiviteten i næringslivet og skape nye vekstnæringer. Samtidig mener mange at offentlig sektor må bli mer effektiv slik at borgene får mest mulig utdanning, samferdsel og andre ytelser igjen for pengene.

Omstillingen i norsk næringsliv kan hjelpes frem av en offentlig sektor, som opptrer som krevende kunde og etterspør nye løsninger på viktige samfunnsoppgaver.

Oslo kommune, HIAS, Avinor, Bergen Vann og de andre pilotene har mye til felles med Stavanger. Og nå kommer til og med svenskene for å lære av oss.

Vinn-vinn

«Innovative offentlige anskaffelser» er en vinn-vinn-løsning hvor offentlig sektor kjøper varer og tjenester som både leder til innovasjon hos innkjøper og hos de private leverandørene.

Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene, viser en helt fersk rapport fra Menon. Rapporten viser at det skapes seks ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det.

Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.

Resultatene fra de 40 pilotprosjektene er så gode at den svenske næringsministeren for kort tid siden sendte en delegasjon til Norge for å se hva nordmennene driver med.

De norske erfaringene blir presentert på «Almedalsveckan» i juli.

Foreløpig få som gjør det

Til tross for sparte penger og gode løsninger er det få statlige og kommunale toppledere som virkelig utnytter innovative anskaffelser i moderniseringen av offentlig sektor.

Når dette fungerer så godt, hvorfor stilles det ikke tydeligere krav på at anskaffelsene skal legge til rette for innovasjon?

Vi må gå fra inkvisisjon til innovasjon

Noe skyldes selvfølgelig lite kunnskap om metoden, men mye handler også om lederes og medarbeideres aversjon mot risiko, og redsel for å gjøre feil. Vi må gå fra inkvisisjon til innovasjon. Risikoen ligger nemlig i at man ikke innoverer og fornyer seg.

At innkjøp er beheftet med mange myter, gjør det ikke enklere.

Myten om at man ikke kan snakke med leverandørene er én. Det kan man godt gjøre, bare man snakker med alle.

En annen at man bare kan bruke standardavtaler.

En tredje myte er at man bare kan bruke detaljerte og presise kravspesifikasjoner.

Mytene begrenser. Derfor er det godt å vise frem dem som har lykkes.

Innovasjon i praksis

I 2010 ønsket Stavanger kommune å få en sentral driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring for alle byggene sine. Teknologien fantes ikke. De ble forespeilet en kostnad på 40 millioner kroner. Prosjektet ble skrinlagt.

I 2013 ble prosjektet tatt opp igjen, og nå kjørt som en innovativ anskaffelse. En bedrift med erfaring fra offshore leverte en løsning til en kostnad på 1,25 millioner. All styring og feilhåndtering i samtlige bygg skjer fra en skjerm, kommunens strømregning går ned med 1–2 millioner årlig og samlet netto økonomisk gevinst for Stavanger kommune er beregnet til 9–24 millioner over en 15-års driftsperiode.

HIAS IKS (Hedemarken Interkommunale avløpssamband) har etablert et lønnsomt småskalaanlegg som samler opp biogass fra avløpsvannet. Dette er unikt i Norge, hvor det eneste lønnsomme til nå har vært svært store anlegg. Gjennom en innovativ anskaffelse fant et privat selskap frem til løsningen som gjorde anlegget lønnsomt.

HIAS tjener 4,8 millioner på å samle opp og selge gassen, samt at de sparer 3,6 millioner i reduserte CO2-utslipp. Dette gir store muligheter for andre, mindre avløpsselskaper i og utenfor Norge.

Oslo kommune utviklet konseptet Omsorg+ for eldre over 67 år som klarer seg selv ved hjelp av avansert velferdsteknologi. En undersøkelse blant beboerne på Kampen sykehjem – det første Omsorg+bygget – viser at de føler seg tryggere og er mer sosialt og fysisk aktive enn gjennomsnittet. Den økonomiske gevinsten av friskere eldre er beregnet til mellom 2,2 og 8,5 millioner kroner.

Avinor har satt i gang et innovativt anskaffelsesprosjekt for førerløse brøytebiler til flyplasser.

Vi ser konturene av en betydelig samfunnsgevinst

Summerer vi alle disse enkelteksemplene og tenker oss at hele Norge tar metoden i bruk, ser vi konturene av en betydelig samfunnsgevinst.

Fra offshore til fastlandet

I tillegg har vi en mulighet som svenskene ikke har. Vi har en stor oljeserviceindustri som kan bruke sin kunnskap fra sokkelen og avansert teknologi til å modernisere landbasert offentlig virksomhet.

Et godt eksempel finner vi i Oslo kommunes leting etter gravefrie metoder for å koble avløp fra hus til eksisterende rørsystem. Et annet eksempel er Bergen Vann som vil benytte fjernstyrte roboter til å rense drikkevannsbassenger.

Dette må vi utnytte. Hva gjør så det fåtall toppledere i offentlige virksomheter som lykkes med innovative anskaffelser? Jo, de bruker denne metoden som et strategisk verktøy for å fornye offentlig sektor. Dessuten gir de ryggdekning til sin egen organisasjon og måler resultatene av anskaffelsen.

Moderniserer offentlig sektor

Sluttresultatet blir at disse topplederne steg for steg moderniserer offentlig sektor og samtidig gir private bedrifter nye muligheter ved å være den første, krevende kunden.

Gevinsten blir økt konkurransekraft for private leverandører. Innovasjonene kan de selge videre til nye markeder. For eksempel Sverige.

(Artikkelen ble først publisert i Aftenposten 18. juni 2015.)

Kontakt oss

Per Harbø

Programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

per.harbo@nho.no
Mobil
95943322