Statens prinsipper for god eierstyring

- La oss holde fast på disse, for å tydeliggjøre skillet mellom politikk og butikk, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det bør holdes fast ved statens prinsipper for god eierstyring.

Publisert 27.05.16

Offentlig sektor og næringslivet

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Apropos Stortingets kontrollkomité og dens rolle som etterforsker, aktor og dommer, som styre og generalforsamling, av store norske selskaper med betydelig andel statlig eierskap: Dette er statens prinsipper for god eierstyring, som et bredt politisk flertall på Stortinget har stilt seg bak – blant dem Martin Kolbergs Ap og Trine Skei Grandes Venstre.

  1. Aksjeeiere skal likebehandles.
  2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet.
  3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling.
  4. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av vedtektene, staten stiller forventninger til selskapets resultater.
  5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
  6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart.
  7. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
  8. Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluere sin virksomhet.
  9. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.
  10. Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar.

For ordens – og Kolbergs og Skei Grandes – skyld, har vi uthevet noen punkter.

Prinsippene skal bidra til å tydeliggjøre skillet mellom butikk og politikk i selskaper der staten er eier. La oss holde fast ved dem.

(Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 27. mai 2016.)