KVARTALSRAPPORT

- Det verste ligger foran oss

Ledighetstallene kan kommet opp i 140 000 i løpet av et år. Den ferske kvartalsrapporten viser økende pessimisme blant medlemsbedriftene.

De fleste NHO-bransjer vurderer utsiktene fremover stadig mer negativt. Mest negativ er petroleumsrettete bedrifter. Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen - Statoil ASA.

Publisert 10.06.15

Økonomisk politikk og analyse

Bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år, viser nye tall fra Næringslivets økonomibarometer. Forventningene til fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lav i NHO-bedriftene siden like etter finanskrisen i 2008/2009.

ØKONOMISK OVERBLIKK 2/2015

De fleste NHO-bransjer vurderer utsiktene fremover stadig mer negativt sammenlignet med tidligere kvartaler. Mest negativ er petroleumsrettete bedrifter, men også byggenæringen og eksportbedriftene er blitt markert mer negative. Kun i reiseliv og IKT er det flere positive svar enn negative med hensyn til framtidsutsiktene.

NHOs investeringsindeks

Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. *For undersøkelser fra første og andre kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra tredje og fjerde kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

5 krav for god omstilling

1. Raskere og mer effektiv utbygging av vei og bane.

2. Skattereform som øker investeringene i norsk næringsliv.

3. Fullføre reformer innen offentlig sektor.

4. Dimensjonering av høyere utdanning tilpasset næringslivets behov.

5. Klimatiltak som bygger på grønn industriell utvikling.

Flere ledige

Medlemsundersøkelsen, der vel 2200 bedrifter har svart, viser også svakere anslag for bemanningsveksten. NHO-bedriftenes anslag på vekst i egen sysselsetting er justert tydelig ned.

- Det verste ligger foran oss, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes om situasjonen på arbeidsmarkedet.  

I første kvartal 2014 gjorde NHO et poeng av at det kunne bli 120 000 arbeidsledige tidlig i 2015.

- Det viste seg å stemme. Tilsvarende fremskrivning nå antyder noe i underkant av 4,5 prosent som årsgjennomsnitt. Det vil si at vi kan nå en topp med rundt 140 000 ledige, kanskje i første kvartal neste år, sier Aarnes.

NHO-direktør Dag Aarnes er bekymret for at et boligprisfall kan forsinke omstillingen i økonomien.

Dag Aarnes

Kan forsinke omstilling

Et boligprisfall bekymrer NHO-direktøren, som mener vekst i boligpriser og høy gjeld i husholdningene reduserer mulighetene for omstilling og vekst i norsk økonomi og kan bli et problem for bankene:

- Dersom boligprisene faller mer markert, kan norske banker lett få høyere innlånskostnader. Det kan svekke deres samlede evne til å ekspandere utlån til andre formål, som for eksempel lån til investeringer i næringslivet. Dette kan forsinke omstillingen i økonomien og gi en langvarig lavkonjunktur, sier Aarnes.