Revidet budsjett - NHOs kommentarer

Ser problemene, men gjør for lite

- Regjeringens forslag til revidert budsjett gir en presis beskrivelse av konkurranseutsatt norsk næringsliv på fastlandet. Mange av regjeringens tiltak går i riktig retning, men de er altfor forsiktige i forhold til den utviklingen vi nå ser internasjonalt, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brukbakk, direktør for næringspolitikk i NHO

Publisert 07.05.13

- Nedjusteringen av anslaget for vekst i fastlandsøkonomien fra 2,9 til 2,6 prosent i 2013 er i tråd med de anslag NHO har gitt og som har vært basert på innsamlede tall fra NHOs medlemsbedrifter. Også lavere anslag for vekst i investeringene var varslet av bedriftene. Kombinasjonen av svak internasjonal konjunkturutvikling og svak konkurranseevne skaper store utfordringer. Dette har vært grundig dokumentert av NHOs kvartalsvise medlemsundersøkelse og har vært tydelig i minst 4 – 5 kvartaler, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

- Forslagene i tiltakspakken som ble offentliggjort 5. mai peker derfor etter NHOs mening i riktig retning. Dimensjoneringen av tiltakene er imidlertid svært forsiktige i forhold til utviklingen vi nå ser internasjonalt. Også etter reduksjonen i skattesats ligger Norge høyt over våre nordiske naboland.

- Det er gledelig at bruken av oljepenger ligger godt under handlingsregelen. Samtidig blir det stadig tydeligere at handlingsregelen slik den nå er utformet gir mulighet for veldig høy utgiftsvekst i offentlig sektor i forhold til resten av økonomien.

- NHO vil også peke på at innstrammingene i reglene for bankenes kapitalgrunnlag påvirker utlånsevnen og at dette igjen påvirker mulighetene norske fastlandsbedrifter har for å investere og utvikle nye produkter. Timingen av banktiltakene er derfor svært uheldig for norsk næringsliv, sier Brubakk.