BUDSJETTBREV

NHO-kommentarer til budsjettendringer

NHO mener omleggingen til mer vekstfremmende investeringer i infrastruktur, utdanning, forskning og skattereduksjoner bør fortsette og forsterkes i kommende statsbudsjetter.

Publisert 11.11.13

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

I et brev til Stortingets finanskomité skriver administrerende direktør Kristin Skogen Lund at NHO er fornøyd med flere av de foreslåtte endringene. Hun mener de peker i riktig retning, både på grunn av den nevnte omleggingen, og fordi tilleggsproposisjonen åpner for en ny skattepolitikk og en mer målrettet debatt om skattenes virkninger på økonomien.

Forøvrig kan NHOs kommentarer oppsummeres slik:

  • Forslagene om senket alminnelig skattesats fra 28 til 27 prosent, fjerning av arveavgiften og profilen på reduksjon av formuesskatten bør gjennomføres.
  • Forslaget om begrensning av fradrag for renter i interesseselskap bør primært utsettes til Stortinget blir forelagt et helhetlig opplegg for endringer i selskapsskatteregimet. (Les mer)
  • Styrking av næringsrettet forskning er bra og bør videreføres.
  • Økt satsing på infrastruktur er positivt, men etterslepet i drift og vedlikehold i jernbanesektoren gir grunnlag for stor bekymring.
  • Forslaget om et gulv i CO2-kompensasjonsordningen på 30 kroner per tonn svekker tiltroen til rammevilkårene for prosessindustrien i Norge og bør ikke vedtas.