Statsbudsjettet 2015

Må styrke verdiskapingen

Når Solberg-regjeringen bygger sitt første budsjett fra grunnen av forventer vi tydelige grep for å styrke verdiskapingen i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Solberg-regjeringen bør tenke på verdiskaping når de fordeler kaken. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix/Stortinget.

Publisert 26.08.14

Økonomisk politikk og analyse

Vi må få på plass Intercity-trianglet og de viktige veiene som binder Norge sammen

Denne uken samles regjeringen for å gjøre de endelige hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2015.  I et brev NHO har sendt til regjeringen oppfordret Skogen Lund til å legge vekt på ansvarlig økonomisk styring, og ba om at regjeringen særlig fant plass til kutt i formuesskatten, nøytral moms, ta igjen etterslepet på vei og bane, og tiltak for bedriftsrettet forskning og lærlinger.

Ta et tydelig skritt i retning fjerning av formuesskatten

Formueskatten er en særnorsk skatt som gjør det mindre lønnsomt for norske eiere å investere i næringsvirksomhet. Den er en skatt på bedriftenes verktøy og varelager, og svekker bedriftens egenkapital. Den må betales enten bedriften tjener penger eller ikke. NHO mener derfor at formuesskatten må fjernes.

-Vi må se et tydelig skritt i retning fjerning av formuesskatten i årets budsjett, sier NHO-sjefen, og mener at reduksjon i satsen er viktigere for å øke verdiskapingen enn heving av bunnfradraget.

Les hva NHO mener om formuesskatten her.

Nøytral moms gir like vilkår for privat og offentlig tjenesteproduksjon

Når staten kjøper tjenester fra private må det betales merverdiavgift, men hvis det brukes egne ansatte til å utføre tjenestene blir det ikke merverdiavgift. Det kan føre til at private løsninger som både er bedre og mer ressurseffektive velges bort.

-Hvis statlige virksomheter får nøytral merverdiavgift, kan NHOs medlemmer bidra til innovasjon og til å redusere offentlige utgifter, mener Skogen Lund.

Les om regjeringens planer om innføring av nøytral merverdiavgift her.

Stimuler forskningsbasert innovasjon

SkatteFUNN og Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er gode virkemidler for å styrke innovasjon i norske bedrifter i samarbeid med forskningen. SkatteFUNN treffer små og mellomstore bedrifter godt, men det er urimelig at timesatsen her er bare 600, mens den i tilsvarende programmer er 1100.

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) har gode resultater med å utvikle prosjekter som svarer til næringslivets behov. 

-Mange gode prosjekter blir lagt i skuffen fordi det ikke er nok midler, sier Skogen Lund, og mener rammen bør økes fra dagens 480 millioner til 800 millioner.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, har klare forventninger til det kommende statsbudsjettet.

Kristin Skogen Lund, NHO

Ta igjen etterslepet i nasjonal transportplan (NTP)

Statsbudsjettet for 2014 har allerede et etterslep på 2,6 milliarder sammenlignet med målene i nasjonal transportplan. Etterslepet må tas igjen på 2015-budsjettet dersom regjeringen skal ha en sjanse til å nå målet om å overoppfylle planen. Dessuten er det viktig å effektivisere prosessene og komme i gang å bygge veier, baner og terminaler.

-Vi må få på plass Intercity-trianglet og de viktige veiene som binder Norge sammen, sier Skogen Lund, og legger til at det er kritisk for godstransporten å få rustet opp Alnabruterminalen. 

NHOs prioriteringer på samferdselsområdet finnes i Samferdselsløftet.

Øk tilskuddet til lærlingordningen

Det er et urimelig gap mellom tilskuddet på ca 120 000 kroner til en læreplass og tilskuddet på ca 145 000 kroner til en skoleplass i videregående skole. Dette må gradvis lukkes for å stimulere bedriftene til å ta inn flere lærlinger.

-Økt øremerket tilskudd i budsjettet for 2014 var en god start, sier Skogen Lund. Nå må vi se en klar opptrappingsplan for tilskuddet fra 2015.

Les mer om hva NHO mener skal til for å øke antall lærlinger og lærlingplasser her.

Kontakt oss

Erik Lundeby

Politisk rådgiver

Myndighetskontakt

Erik.Lundeby@nho.no
Telefon
23088256