NHOs kvartalsrapport

Den nye normalen i sikte

- Det verste er over. Den nye normalen for norsk økonomi er i sikte, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Øystein Dørum blir ny sjeføkonom i NHO

– Behovet for å stimulere norsk økonomi gjennom statsbudsjettet og rentepolitikken blir nå gradvis redusert, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Publisert 27.06.17

Økonomisk politikk og analyse

For femte kvartal på rad øker andelen medlemsbedrifter som ser lyst på markedet, ifølge NHOs kvartalsrapport som er basert på svar fra over 1800 bedrifter. 

- Norsk økonomi vil bare vokse med rundt to prosent de neste årene.  Det kan bli den "nye normalen".  Sjokket av oljeprisfallet fra 2014 ble mindre alvorlig enn vi var redd for. Behovet for å stimulere norsk økonomi gjennom statsbudsjettet og rentepolitikken blir nå gradvis redusert, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Næringslivets økonomibarometer viser at markedstilfredsheten har økt jevnt siden bunnivået ved inngangen til 2016 og den er nå høyere enn på flere år. Bedriftene forventer at markedet vil bedre seg i løpet av året. Forventningene er riktignok svakt nedjustert fra foregående kvartal.

Petroleumsnæringen snur

De dårlige tidene er imidlertid ikke over for bedrifter i petroleumsnæringen. Disse rapporterer om en fortsatt vanskelig markedssituasjon, men de ser omsider en bedring framover.

Offentlige investeringer og boliginvesteringer har økt mer enn bedriftsinvesteringene over de siste årene. Investeringer foretatt av bedrifter som andel av totale investeringer i Fastlands-Norge har vært jevnt avtakende siden 2007.  Vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne et tilsvarende lavt nivå.

Arbeidsmarkedet viser tegn til svak bedring

Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg i løpet av de siste månedene. Sysselsettingen er på vei opp, og arbeidsledigheten avtar. Varslede oppsigelser og permitteringer er på sitt laveste siden 2014, ifølge bedriftene i denne undersøkelsen.  Imidlertid har andelen av befolkningen i arbeidsstyrken blitt ytterligere redusert.

I næringslivets økonomibarometer melder NHO-bedriftene om en tiltakende vekst i sysselsettingen. I tillegg er andelen bedrifter som forventer nedbemanning, avtakende. Særlig ser man dette i oljerettede næringer.  

Også fremtidsutsiktene har bedret seg ifølge NHOs barometer.  Neste år forventes ytterligere sysselsettingsvekst. Noe av årsaken til den forsiktige optimismen er at flere av de utsatte næringene har klart å finne nye markeder. En høy andel av de oljerettede næringer har hatt en forretningsidé eller aktivitet som har krevd omlegging til nye forretningsområder.

Arbeidsledigheten, både målt ved SSBs utvalgsundersøkelse og NAVs registerbaserte, viser nedgang fra fjorårets topp. Årsaken er færre oppsigelser og tiltakende jobbvekst, men også at flere slutter å være arbeidssøker og går ut av arbeidsstyrken. Personer som går fra å være arbeidssøker til å bli definert til å være utenfor arbeidsstyrken, kan være førtidspensjonister, studenter eller personer som går over på varige helseytelser.

Noe færre ledige

- På bakgrunn av modellberegninger og vår egen medlemsundersøkelse anslår vi en gjennomsnittlig arbeidsledighet på om lag 4,3 prosent i inneværende år. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet i 2016. Årsaken er noe høyere aktivitet i norsk økonomi, men også at flere går ut av arbeidsstyrken. Sysselsettingsveksten anslås til om lag 0,5 prosent i 2017. Jobbveksten ser ut til å tilta noe de neste to årene. 

Utviklingen i norsk økonomi fortsetter langs den positive linjen vi har sett det siste året. Våre prognoser tyder på at oppgangen vil fortsette, men at veksten vil være beskjeden en tid fremover, sier Øystein Dørum.

Les hele Økonomisk Overblikk for 2.kvartal 2017.