SSB-TALL

God vekst, men investeringene uteblir

Til tross for at norsk økonomi vokser mer enn ventet, uteblir investeringene. – Økonomiens langsiktige vekstevne er trolig ikke bedret gjennom årets første måneder, sier NHO-økonom Dag Aarnes.

Figur fra SSB sin kvartalsvise nasjonalregnskap, 2. kvartal 2014.

Publisert 21.08.14

Økonomisk politikk og analyse

Det private forbruket ser ut til å bli noe høyere enn tidligere antatt

Statistisk sentralbyrå presenterte i dag Kvartalsvis nasjonalregnskap for andre kvartal i år. Den viser en god vekst i fastlandsøkonomien. Fastlands-BNP økte med 1,2 prosent i andre kvartal.

For tidlig å konkludere at utviklingen har snudd

- Veksten er knyttet til økt kraftproduksjon, noe vekst i eksportindustrien, og næringsmiddelindustrien. Trolig spiller øket bearbeidingsverdi for fiskeindustrien inn i disse tallene. Det er også slik at den ventede nedgangen i oljeinvesteringene ennå ikke har slått inn i økonomien. Derfor er det er alt for tidlig å konkludere at den svake konjunkturutviklingen er snudd til oppgang, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi og skatt i NHO.

Økningen i andre kvartal var basert på vekst i husholdningenes konsum og eksport av tradisjonelle varer, Dette førte til at produksjonen av fisk og fiskeprodukter, næringsmidler og en del verkstedprodukter utviklet seg positivt.

På tross av produksjonsveksten uteble vekst i investeringene også i andre kvartal. Fastlandsbedriftene økte investeringen med bare 0,4 prosent i andre kvartal etter et fall på 3,3 i foregående kvartal. Boliginvesteringene flatet også ut i andre kvartal etter et klart fall i første kvartal. Oljeinvesteringene var uendret fra første til andre kvartal. Når det gjelder investeringsbildet i norsk økonomi ser våre anslag foreløpig ut til å treffe godt, både samlet og fordelt på ulike investeringskomponenter.

Salg av mat og drikke har økt

Husholdningenes konsum økte også i andre kvartal. Økningen i varekonsumet, som varierer mye fra kvartal til kvartal, var større enn ventet i andre kvartal. Mens bilsalget stod bak økningen i første kvartal var det salget av mat- og drikkevarer som stod bak økningen i andre kvartal. Dette har sitt motstykke i økt produksjon i næringsmiddelindustrien. Banken rapporterte tidligere i sommer om lettere kredittpraksis ovenfor husholdningene. Dette kan også ha vært med på å trekke konsumetterspørselen opp.

- Oppsummert ser bildet NHO har tegnet ut til å treffe godt på investeringssiden, mens det private forbruket ser ut til å bli noe høyere enn tidligere antatt. En konsekvens av dette vil være at BNP-veksten også kan bli noe høyere – konsumet har en andel på i overkant av 50 prosent av fastlands-BNP. Økonomiens langsiktige vekstevne er trolig ikke bedret i løpet av første halvår, sier Aarnes.