THØGERSEN-UTVALGET

Handlingsregelen god for Norge

- Handlingsregelen har tjent Norge vel. Nå er det viktig at vi blir mindre oljeavhengig og får flere bein å stå på, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Utvalgsleder Øystein Thøgersen på torsdagens pressekonferanse. (Foto: Regjeringen.no)

Publisert 18.06.15

Økonomisk politikk og analyse

Et ekspertutvalg ledet av NHH-professor Øystein Thøgersen ble nedsatt i oktober i fjor. Utvalget skulle vurdere praktiseringen av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Torsdag presenterte utvalget sin rapport.

Utvalgets anbefalinger kan oppsummeres i fire punkter:

  • Regjeringen må stake ut en kurs tilbake til 4-prosentbanen når avvikene til banen blir store. Det innebærer at man i større grad trekker opp en konkret og flerårig strategi for finanspolitikken.
  • Innfasingen av oljeinntektene må skje mer gradvis.
  • Tilleggsregler kan være nyttige når kursen tilbake til 4-prosentbanen skal stakes ut. Utvalget anbefaler to slike; å begrense fondsuttaket for en periode framover, og gradvis innfasing, som setter en grense for hvor raskt bruken av oljeinntekter trappes opp.
  • Handlingsregelen kan ikke erstatte nødvendige reformer og effektiv ressursbruk.

- NHO støtter opp om hovedlinjene i utvalgets rapport. Vi mener at handlingsregelen har tjent Norge vel siden den ble etablert i 2001. Vi har tidligere advart mot for høy oljepengebruk, sier Petter Haas Brubakk, som er næringspolitisk direktør i NHO.

Svekket konkurranseevne

- Fastlandsøkonomien er blitt mer oljeavhengig enn man så for seg da handlingsregelen ble etablert. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten og en høy oljepris har bidratt til høy vekst i sysselsetting og reallønninger. Den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk næringsliv er svekket over flere år. Vi vet at vi står overfor omstillinger i fastlandsøkonomien som følge av varig lavere aktivitet på norsk sokkel. Da må norsk økonomi ha flere sterke ben å stå på. Dersom oljeinntektene fases for raskt inn i økonomien framover, vil dette bidra til ytterligere nedbygging av konkurranseutsatt sektor og unødige omstillingskostnader i økonomien.

- Et overordnet mål med handlingsregelen har vært å sikre varig høy verdiskaping i norsk økonomi. Det gjøres best ved en mer forsiktig innfasing framover, sier Brubakk.