KVARTALSRAPPORT

Kan bli verre med gal politikk

Norske bedrifter tegner et relativt dystert bilde av norsk økonomi i dag. NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.

Bygg- og anleggsnæringen er av de bransjene som trekker opp, i NHOs siste medlemsundersøkelse. (Foto: iStock)

Publisert 15.12.15

Økonomisk politikk og analyse

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen. Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016, men det er svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen.

- Veksten i norsk økonomi er svak nå ved slutten av året. De to sentrale indikatorene i undersøkelsen, markedssituasjon og sysselsettingsvekst, viser begge de laveste tallene siden etterdønningene av finanskrisen, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO.

Se hele rapporten her

Risikabel bankpolitikk

Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter i økende grad. Det er særlig SMB som rammes av dette.

- Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet.

- Derfor virker politikken Norge fører med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land unødvendig risikabel, sier Dag Aarnes. - Myndighetene regulerer for fort og for mye.

Skattereform viktig

Han understreker også behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling, blir bare viktigere. Stortinget begynner behandlingen av skattereformen med høringer i Finanskomiteen i dag, der NHO selvfølgelig stiller.

- Å få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping.

- Det er også veldig viktig i den situasjon bedriftene står oppe i nå, at myndighetene fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

NRK.no: Næringslivets direktører negative til fremtiden

Nedgangen i oljeinvesteringer gir kraftige virkninger. Blant petroleumsbedriftene i NHO er det nå 50 prosent som oppfatter markedssituasjonen som negativ.

Samtidig går det bra i enkelte bransjer. Fiske- og havbrukssektoren, reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er ganske positive i sine tilbakemeldinger. De sistnevnte får ikke minst drahjelp av ekspansive offentlige satsinger.

Lavt investeringsnivå

Mens offentlige investeringer øker, ligger fremdeles investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et lavt nivå:

- Det er et for lavt nivå til å underbygge omstilling og ny vekst. Får vi ikke ny vekst i økonomien, vil vi slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover, sier Aarnes.

NHO-direktøren karakteriserer situasjonen nå som usikker, men med små lyspunkter: - Det kan se ut til at markedsutsiktene og investeringer ett år frem i tid tar seg litt opp, men fra veldig lave tall.

NHO-bedriftene melder om nærmest nullvekst i sysselsetting neste år. Anslaget på 0,3 prosent sysselsettingsvekst i 2016 er lavt. Det er også et økende antall som varsler permitteringer og oppsigelser kommende kvartal. Aarnes ser for seg at arbeidsledigheten kan nærme seg fem-tallet neste år.