Kvartalsrapporten: Oppturen favner bredere

- I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

- Når økonomien nærmer seg en normalsituasjon, er det da også riktig å dempe oljepengebruken betraktelig, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

- Når økonomien nærmer seg en normalsituasjon, er det da også riktig å dempe oljepengebruken betraktelig, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Fotograf: Martin Slottemo Lyngstad

Publisert 28.09.17

Økonomisk politikk og analyse

En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret konkurranseevnen. Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over.

- Arbeidsmarkedet er også på bedringens vei. En stadig større andel av bedriftene varsler at de vil ansette flere. Vi anslår en jobbvekst på ¾-1 prosent årlig de nærmeste årene. Dette vil ventelig bringe ledigheten videre ned, sier Dørum.

- Ifølge arbeidskraftundersøkelsen toppet ledigheten seg rundt fem prosent for ett år siden. Mot slutten av tiåret tror vi den vil ha kommet ned mot 3½ prosent. Fortsatt har norsk økonomi mye ledig kapasitet, men en økende andel bedrifter rapporterer nå om mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier han.

Dørum viser videre til at når økonomien nærmer seg en normalsituasjon, er det også riktig å dempe oljepengebruken betraktelig.

- Statsbudsjettet kan stå overfor et betydelig gap mellom økende utgifter og fallende inntekter fremover, om ikke kursen legges om. Grovt sagt kan vi velge mellom vinn-vinn løsningene å øke sysselsettingen eller effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon, eller – hvis dette ikke lykkes – å øke skattene eller redusere ambisjonsnivået for velferdstjenestene. Dette er bakgrunnen for at vi har viet et kapittel til å diskutere offentlig sektor og grensedragningen mellomoffentlig og privat produksjon av velferdstjenester, sier Dørum.

 Her er hele rapporten.