Statsbudsjettet 2016

Omstilling er viktigst

- Det er ikke tid for kortsiktige tiltak som ikke gir langsiktig effekt. Derfor trenger vi vekstskapende skattelettelser og mer forskning, utdanning og samferdsel, sier NHO i sitt innspill til Regjeringens budsjettkonferanse.

Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro.

Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro.

Publisert 25.08.15

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

Den økonomiske situasjonen er usikker foran regjeringens budsjettkonferanse onsdag og torsdag.  Men NHO mener regjeringen fortsatt må holde stø kurs.

Vi må gjennomføre reformene som omstiller Norge for ny vekst.  Regjeringen bør presentere et helhetlig opplegg for skattereform i statsbudsjettet der det legges opp til å redusere skatter som begrenser investeringer.

- Satsen for formuesskatten må trappes videre ned, og selskapsskatten må kuttes ned mot 20 prosent, slik Scheel-utvalget anbefaler, sier Ingebjørg Harto, som er konstituert direktør for næringspolitikk i NHO.

Sats på nyskaping 

NHO ønsker fortsatt at regjeringen skal støtte opp om forskning og utvikling som rettes mot næringslivets behov, slik som SkatteFUNN og bedriftsrettede programmer.

For å styrke det private eierskapet og sikre investeringer ønsker NHO styrking av virkemidler som sikrer kapital til bedriftene i en tidlig fase.

Det er også viktig at nøytral merverdiavgift innføres i helseforetakene som planlagt, for å tilrettelegge for private tilbydere og innovasjon.

Tenk langsiktig om arbeidsmarkedet

NHO oppfatter ikke at det er krise i arbeidsmarkedet nå, men synes det er bra at permitteringsregelverket er myket opp og antall tiltaksplasser økt. 

- Samtidig er det ikke tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak ingeniørene trenger, de bør heller formidles til andre ledige jobber eller bedriftsintern opplæring, sier Harto.

NHO mener det fortsatt er viktig å satse på lærlinger, både ved å å øke tilskuddet til lærebedriftene og gjennom lærlingklausuler i offentlige innkjøp. Det er også nødvendig å øke antall plasser ved fagskolene og ved universiteter og høyskoler, spesielt i matematiske og naturvitenskapelige fag.

Vei og jernbane

NHO mener regjeringen fortsatt må satse på investeringer, drift og vedlikehold av vei og jernbane gjennom minst 46 milliarder til oppfølging av Nasjonal transportplan.

Minst 7 milliarder av dette må brukes til jernbane, mener NHOs næringspolitiske direktør.

Arbeiderpartiets tiltakspakke

Arbeiderpartiet har nylig lagt frem ny tiltakspakke for omstilling. NHO er positive til mange tiltak i planen. Det er for eksempel bra at partiet i sitt alternative statsbudsjett også vil løfte lærlingtilskuddet til videregående skolenivå, øke bidrag til bedriftsintern opplæring for å muliggjøre at bedriftene holder på kompetansen i en konkjunkturdal og at det foreslås flere fagskoleplasser.

Det er også positivt at partiet vil satse på statlige bidrag til tidligfasekapital som matcher kapital fra private investorer, og at partiet har vilje til å jobbe for mer innovasjon i offentlige innkjøp – herunder leverandørutvikling og samspill mellom offentlig sektor og næringslivet. Klyngesatsing og tiltak som medvirker til grønn omstilling er også bra sett fra NHOs ståsted.

- Vi synes likevel Arbeiderpartiet legger for lite vekt på å frigjøre kapital til investeringer, sier Harto. Menon-rapporten har vist at skattekutt virker, og vi mener satsene for både formuesskatten og selskapsskatten bør kuttes i 2016-budsjettet.