Omstilling for økt produktivitet

Produktivitetskommisjonen etterlyser en bedre kobling mellom utdanning, forskning, teknologiutvikling og næringsliv. NHO-president Tore Ulstein gir sin fulle støtte.

Professor Jørn Rattsø overleverte tirsdag Produktivitetskommisjonens første rapport til finansminister Siv Jensen. (Foto: Skjermdump)

Publisert 10.02.15

Økonomisk politikk og analyse

- Det Produktivitetskommisjonen peker på, og som også skal være sentralt i dens videre arbeid, er avgjørende for å få til den nødvendige omstillingen Norge trenger for å øke produktivitetsveksten, styrke konkurransekraften og verdiskapingen. Det sier Tore Ulstein på bakgrunn av utvalgsleder Jørn Rattsøs presentasjon av kommisjonens første delrapport tirsdag.

- Et konkurransedyktig næringsliv over hele landet kan realiseres gjennom økt satsing på forskning, teknologi og realfag. Uansett næring skal vi i fremtiden leve av kompetanse. Det er påfallende at til tross for at vi bruker mer penger på utdanning enn de fleste andre land, så er resultatene middelmådige.

God beskrivelse

- Produktivitetskommisjonen beskriver godt problemstillinger NHO også har tatt opp, ikke minst gjennom de to siste årskonferansene #7millioner og Læringslivet, samt vårt eget produktivitetspanel, sier NHO-presidenten.

- Kommisjonen kan gi nyttige innspill til hvordan norsk økonomi og norsk næringsliv kan videreutvikles, og bli bedre rustet til å takle de utfordringer vi vil møte i fremtiden.

- Tallene for de siste årene viser at produktivitetsveksten i Norge har flatet ut på et lavere nivå. Det er en utvikling som bekymrer og som er viktig å ta med seg i videre politikkutforming når det gjelder offentlige investeringer, skattepolitikk, behovet for reformer i offentlig sektor og så videre. 

NHO-president Tore Ulstein mener rapporten er et godt utgangspunkt for å diskutere omstilling og nye næringer.

I tråd med NHOs analyser

- Kommisjonen viser til at produktivitetsutviklingen varierer mellom næringer, men også innenfor enkeltnæringer. Dette er i tråd med de analyser og drøftinger vi har gjort i NHO. Bakgrunnen for dette er noe av det NHOs produktivitetspanel ser nærmere på fremover.

Kommisjonen viser også til bl.a. kostnadsdrivende reguleringer, manglende konkurranse og lite effektive arbeidstidsordninger. Disse viktige forholdene ble også trukket frem i innspill som NHOs produktivitetspanel ga til kommisjonen i fjor. Ulstein peker på at vekstfremmende investeringer i forskning, utdanning, samferdsel og skattelettelser er viktige elementer i politikken som kan øke produktivitetsveksten.

Middels ikke godt nok

- Men reformer og investeringer må skje på en slik måte som gjør at vi får enda mer for pengene. Middels er ikke godt nok når det gjelder skole. Samferdselsprosjekter må i større grad være samfunnsøkonomisk lønnsomme, slik for eksempel BI-professor Torger Reve så på samfunnsnytte når det gjaldt fergefri E39 i forbindelse med NHOs årskonferanse tidligere i år.

- Vi går inn i en krevende periode i Norge hvor vi må tenke omstilling og nye næringer må komme til. Effektiviteten må opp og kostnadene må ned. Denne rapporten er et godt utgangspunkt, sier NHO-president Tore Ulstein.