NHOs KVARTALSRAPPORT

Oppgang i forsiktig tempo

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.

#205

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 11.12.17

Økonomisk politikk og analyse

Veksten for Fastlands-Norge fortsetter. Nedgangskonjunkturen som startet ved utgangen av 2014, nådde bunnen for et år siden. Og selv om bedringen er forsiktig, er den bredt forankret i økonomien:

  • Nedgangen i petroleumsinvesteringen har bremset opp siden i fjor, og det ligger an til at avdempingen vil fortsette og snu til forsiktig oppgang.
  • Bedriftsinvesteringene på fastlandet har tatt seg opp.
  • Konsumet har vokst sterkere enn i fjor.
  • Veksten i boliginvesteringene har holdt seg.
  • Sysselsettingen har økt, og ledighetsraten har gått gradvis ned det siste året.

Økonomisk overblikk 4/2017

NHOs medlemsundersøkelse, Næringslivets økonomibarometer, viser at bedriftene er positive til markedssituasjonen og til markedsutsiktene. Det siste halvannet året har markedstilfredsheten tatt seg opp. 88 prosent av bedriftene rapporterte om god eller tilfredsstillende markedssituasjon i fjerde kvartal. 12 prosent meldte om dårlig markedssituasjon, markert færre enn for to år siden.

Verdien av arbeid

Arbeid er vår viktigste ressurs. Humankapitalen utgjør ¾ av Norges nasjonalformue. Det er avgjørende for samfunnet hvordan denne ressursen forvaltes. Det fordrer en høy arbeidsdeltakelse, en formell og reell kompetanse som er omstillingsbar og tilpasset fremtidens behov, samt et tilfredsstillende produktivitetsnivå. Arbeid skaper verdier som finansierer velferdsstaten, heter det i årets siste kvartalsrapport.

Norsk økonomi står overfor flere utfordringer i årene som kommer. Budsjettmessig er fire faktorer særlig viktige. For det første vil befolkningen eldes. Andelen over 67 år vil dobles fram til 2060. For det andre vil den økonomiske veksten avta, både grunnet lavere vekst i den arbeidsføre befolkningen, og trolig lavere vekst i produktiviteten. For det tredje er produksjonen av olje og gass på vei ned. Uten utsikter til noen særlig økning i oljeprisen vil statens oljeinntekter avta. Og endelig vil rentene trolig holde seg lave.

I tillegg møter Norge en dobbel økonomisk utfordring: Fellesskapets inntekter går ned som følge av lavere oljepris, mens fellesskapets utgifter går opp, blant annet fordi en aldrende befolkning øker utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester.

Hvordan skal vi møte det fremtidige inndekningsbehovet i statsfinansene? En vinn-vinn-løsning er økt arbeidsinnsats og tilhørende verdiskaping. Da må det legges til rette for at bedriftene kan skape verdier og arbeidsplasser.  I denne utgaven av Økonomisk overblikk ser vi nærmere på verdien av arbeid.

Dette er også tema for NHOs årskonferanse 9. januar 2018.