Positive signaler i industrimeldingen

– Industrimeldingen inneholder mange gode og konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og flere nye jobber, sier Svein Oppegaard i NHO.

#205

Industrimeldingen inneholder mange gode og konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og flere nye jobber.

Publisert 31.03.17

Økonomisk politikk og analyse

Grønnere, smartere og mer nyskapende har Regjeringen kalt den første industrimeldingen siden 1981. Meldingen setter industrien i sentrum for hvordan vi kan lykkes med grønn omstilling, skape flere lønnsomme arbeidsplasser og utnytte digitalisering, automatisering og annen ny teknologi.

Dette er viktige temaer NHO er opptatt av og som er blant annet er løftete frem på de to siste årskonferansene.

Les mer om NHOs årskonferanse 2017, Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid

Les mer om NHOs årskonferanse 2016, Remix - det nye arbeidslivet

Ved lanseringen pekte næringsminister Monika Mæland på at klima og bærekraft gjennom grønn omstilling, sikre tilgang på kapital og styrket bånd mellom utdanning og industri er blant regjeringens viktigste tiltak.

Norsk Industri: Tydelig at Regjeringen vil ha mer industri i Norge

– Det er viktig å sette en nasjonal retning på næringspolitikken. Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Vi er fornøyd med at regjeringen tar tak i utfordringene og ser mulighetene, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

Han er særlig fornøyd med følgende:

  • Styrking av industrinære testsenteret som norsk katapult og økte bevilgninger til nøkkelteknologier som skal bidra til å utvikle nye næringer og produkter. Dette er sentrale byggeklosser for å utvikle norsk næringsliv og skape eksportinntekter
  • En investeringsgaranti for eksportbedrifter i regi av GIEK og at regjeringen også signalisere at det skal lages en eksportstrategi.
  • At ordningen for CO2-kompensasjon for kraftkrevende industri videreføres. Rammene for denne ordningen besluttes i EU og vi ber Regjeringen jobbe aktivt inn mot denne prosessen for å sikre et handlingsrom som gir en god løsning for norske industribedrifter.

Norsk Industri: CO2 kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

– Samlet sett er dette ordninger som bidrar til nye markedsmuligheter og konkurransedyktige rammevilkår for norsk industri. Dette tyder på at Regjeringen tar omstillingsutfordringene på alvor.

Norsk Industri: Nye satsinger i industripolitikken

Ideelt skulle han ha hatt en bredere omtale av mulighetene innenfor mineralnæringen, industriell utvikling og bruk av hydrogen, karbonfangst og lagring, samt bioøkonomi.

– Jeg hadde imidlertid håpet at regjeringen også hadde fått på plass en risikoavlastende ordning for særlig innovative offentlig innkjøp. Med offentlig innkjøp som beløper seg til over 500 milliarder kroner per år, kunne en slik ordning bidratt til at flere offentlige virksomheter foretok innovative innkjøp, noe som hadde hatt stor betydning for næringsutviklingen, sier Svein Oppegaard.

Han savner i tillegg kraftfulle konkrete tiltak for å få flere til å ta utdanning innenfor teknologi- og realfag, og jeg hadde håpet at regjeringen hadde kommet med forslag som fritok verk og bruk for eiendomsskatt.

Abelia: Industrimeldingen krever økt IKT-kompetanse

Toppindustrisenteret: Tydelig løft for digital industri