BANKLOVKOMMISJONEN

Det må lønne seg å jobbe

Banklovkommisjonen la onsdag frem lovforslag for uførepensjon i privat tjenestepensjon. - Nok en gang må vi gjenta budskapet om at det må lønne seg å jobbe fremfor å motta trygd og pensjon, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 06.12.13

Pensjon og forsikring

Må bygge opp under arbeidslinjen

- NHO er opptatt av at et nytt regelverk for uførepensjon for tjenestepensjoner utformes slik at det bygger opp under arbeidslinjen. Det nye forslaget kunne gjort dette på en bedre måte. Vi mener kompensasjonsnivået i mange tilfeller vil bli for høyt, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Banklovkommisjonens forslag til ny lov om uførepensjon er tilpasset folketrygdens nye uføretrygd. Begge regelverkene ventes å tre i kraft fra 2015.

NHO er fornøyd med hovedtrekkene i den nye modellen, samt måten den er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden på. Oppegaard trekker også frem at den nye modellen vil støtte opp under et mer mobilt arbeidsliv.

Frykter for høy kompensasjonsgrad
Den nye uføretrygden vil beregnes som 66 prosent av lønn inntil 6 G. Foreslått uførepensjon fra tjenestepensjon er utformet som en prosent av lønn mellom 0 og 12 G. I tillegg kan det velges å dekke opp for inntil 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G.

uførepensjon

NHO mener at forslaget til maksimalramme for uførepensjon i prosent av lønn på 10 prosent (lønn 0 til 12 G) er alt for høyt, og at det må en kraftig reduksjon til. - Det er i dag få tjenestepensjonsordninger som har et høyere nivå enn 66 prosent sammen med folketrygden. Selv om uførepensjonen fremover vil skattes som lønn, mener NHO det blir alt for høyt å legge rammen på 10 prosent, sier Oppegaard.

Ufør og varierende inntekt
Den nye uføretrygden i folketrygden skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd slik at de med redusert og variabel arbeidsevne stimuleres til å delta mer i arbeidslivet. Dette er gjort ved at uføregraden beholdes selv om man prøver seg i arbeid, samtidig avkortes pensjonen mot arbeidsinntekt utover et fribeløp på 0,4 G. Dette prinsippet er videreført i Banklovkommisjonens forslag for uførepensjon.

- Det er bra at personer med variabel arbeidsevne stimuleres til å delta mer i arbeidslivet, men løsningen med fribeløp på 0,4 G bidrar til å svekke arbeidslinjen i forslaget. Fribeløpet kan bidra til en vesentlig økning i kompensasjonsgraden og det gjør det mer gunstig rent økonomisk å være 100 prosent ufør og jobbe 50 prosent, enn det er å være 50 prosent ufør, sier Oppegaard.

NHO mener at de ulike elementene i lovverket kan medføre at man til sammen ender på en svært høy kompensasjonsgrad. - For noen vil det være liten eller ingen forskjell mellom lønn og uføreytelser, i enkelte tilfeller vil utbetalingen til og med øke. Derfor mener vi det er behov for enkelte endringer, sier Oppegaard. Se figur nedenfor.

Uavhengig av tjenestetid
En annen omlegging er at uførepensjonen gjøres uavhengig av tjenestetid. Uførepensjonen vil ikke lenger bli avhengig av hvor lenge du har jobbet i bedriften. - Dette er en fornuftig omlegging som bidrar til å bedre mobiliteten i arbeidslivet for seniorer, sier Oppegaard.

Han påpeker at utfordringen i en overgangsperiode er å få til en samordning med allerede opptjente rettigheter. Løsningen som er foreslått er utformet slik at utbetalingen fra uførepensjonsordningen avkortes mot tidligere rettigheter hvis maksimalgrensen på 10 prosent for samlet uførepensjon overskrides. NHO mener løsningen er på rett spor, men det er viktig at regelverket for samordning strammes inn. Foreslått løsning kan medføre overkompensasjon for den ansatte og en unødig kostnad for bedriften.

NHO krever i tillegg følgende endringer:

  • Fjerne muligheten til å tegne barnetillegg
  • Minstekrav til uføregrad bør følge nedre grense for uføretrygd i folketrygden. Det bør ikke kunne velges så lav grense som 20 prosent
  • Ikke åpne for å velge ordninger som viderefører mulighet til opptjening av rett til uførepensjon ved skader eller sykdom som har oppstått etter at arbeidstakeren har sluttet i foretaket. En slik løsning bryter med det nye prinsippet om ikke å ha avkorting etter tjenestetid

I tillegg mener NHO det bør vurderes å innføre et generelt tak på hva samlet ytelse kan utgjøre for uføre.

Oppegaard understreker til slutt at det er opp til den enkelte bedrift å bestemme om bedriftens pensjonsordning skal omfatte uførepensjon eller ikke, og i tilfelle hvilken utforming denne skal ha.

Figuren er hentet fra NOU 2013:12. Tall for kompensasjonsgrad og stiplet linje for tidligere lønn er lagt inn i figuren av NHO. Eksempelet er basert på uførepensjon lik maksimalrammen på 10 prosent, og det er lagt til grunn barnetillegg for ett barn. Det er ikke sett på skattemessige effekter. 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334
Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175