Nye maksimale sparerammer

- Det er svært gledelig at nye maksimale sparerammer for innskuddspensjon kan komme på plass fra nyttår, sier direktør Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 08.11.13

Pensjon og forsikring, Statsbudsjettet

- Dagens ytelsespensjonsordninger er utfordrende for bedriftene, og den langvarige usikkerheten rundt fremtidig regelverk for tjenestepensjoner har satt bedriftene i en krevende situasjon, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Han sier at ordningene har blitt stadig dyrere, og kostnadsøkningen og uforutsigbarheten har sammen med kravet om balanseføring i mange tilfeller ført til at bedrifter har gått over, eller ønsker å gå over, til innskuddspensjon. Ytelsespensjoner er heller ikke tilpasset pensjonsreformen.

- Mange bedrifter venter på en avklaring på nye og høyere maksimale sparegrenser for innskuddspensjon, sier Oppegaard.  NHO har jobbet for at disse grensene skal komme på plass raskest mulig. -Dette er viktig for bedrifter som vurderer overgang til innskuddspensjon og som ønsker å tilby sine ansatte høyere grenser enn dagens lovverk åpner for. At dette nå kan komme på plass allerede fra nyttår gjør det enklere å gjennomføre ønskede tilpasninger av pensjonsordningene, sier han.

Regjeringen skriver i Tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet for 2014 at de ønsker å legge til rette for at forslaget om rammer for nytt alderspensjonsprodukt i Prop. 199 L (2012-2013) kan vedtas og iverksettes fra årsskiftet. Videre skriver de at departementet samtidig vil legge opp til å øke de forskriftsfastsatte maksimalgrensene for årlige innskudd i innskuddspensjon, slik at de blir i harmoni med maksimalsatsene i det nye produktet.

- Det er positivt at det gis et tydelig signal at nye maksimale innskuddsgrenser kan tre i kraft fra nyttår, og med et nivå som er i samsvar med forslaget til maksimalgrenser for det nye produktet, sier Svein Oppegaard.

I kommentaren til prp199 L (2012-2013) "Lov om tjenestepensjon" påpekte NHO blant annet at det er en viktig seier at forslagene fra Banklovkommisjonen til overgangsløsning fra ytelsespensjon til nytt tjenestepensjonsprodukt (fase III) ikke ble fulgt opp videre.

Når det gjelder ytelsespensjoner ble det i prp 199 L (2012-2013) ikke fremmet forslag om å oppheve lov om foretakspensjon, dette må sees i sammenheng med at Banklovkommisjonen er gitt et mandat til videre utredning rundt ytelsespensjoner. - For NHO er det viktig at fremtidige tjenestepensjonsprodukter bygger opp under arbeidslinjen gjennom blant annet alleårsopptjening og levealdersjustering. Dagens ytelsespensjon oppfyller ikke disse kriteriene, i tillegg til at det er problematisk på mange andre områder. Vi mener derfor dette produktet ikke bør leve videre. Det er nå viktig å få på plass en endelig avklaring på dette området sier Svein Oppegaard.