NHO mener

Pensjon og forsikring

NHO mener det er nødvendig å få på plass løsninger for trygd og pensjon der arbeidslinjen ivaretas. Det må alltid lønne seg å stå i jobb.

Publisert 05.09.13

Pensjon og forsikring

Private tjenestepensjonsordninger må tilpasses pensjonsreformen ved:

  • pensjonsreformens prinsipper må legges til grunn med blant annet alleårsopptjening og levealdersjustering.
  • bedriftenes styringsrett må bevares
  • nye pensjonsprodukter må sikre forutsigbarhet og kostnadskontroll
  • rammene må åpne for å ha innskudds- eller hybride pensjonsordninger som er like gode som en ytelsespensjon
  • det må være mulighet for pensjonsordninger som ikke innebærer krav om balanseføring
  • risiko og kostnader for opptjente rettigheter skal ikke overdras fra livselskap til arbeidsgiver som følge av endringer i tjenestepensjonsregelverket
  • tilpasninger av private tjenestepensjoner må sikre transparens og konkurranse i pensjonsmarkedet

NHO mener at pensjonsinntekt må sikres både med alderspensjon fra folketrygd, tjenestepensjon og med mulighet for individuell pensjonssparing. Skattestimulansen og rammer for individuell pensjonssparing må derfor styrkes.

AFP
Dagens private AFP-ordning må gjøres gjeldende for alle arbeidstakere. Videre kan vi ikke akseptere en AFP-ordning med krav om balanseføring

Offentlig tjenetsepensjon
NHO mener det er nødvendig at AFP og tjenestepensjoner i offentlig sektor tilpasses pensjonsreformen fullt ut. Uten nødvendig tilpasninger av offentlig AFP og offentlig tjenestepensjon svekkes arbeidslinjen for en betydelig andel av arbeidsstyrken. Ulikhetene i sytemet svekker også mobiliteten mellom sektorene.

Uføretrygd
NHO mener uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra tjenestepensjon må støtte opp under arbeidslinjen, og nye uførepensjonsprodukter må utformes slik at de er hensiktsmessige i forhold til bedriftens behov.

Yrkesskade
NHO mener at en eventuell utvidelse av yrkessykdomslisten må begrenses til kun å omfatte sykdommer og sykdomstilfeller der det kan påvises en høy grad av årsakssammenheng med arbeidsrelaterte forhold. Det bør ikke være snudd bevisbyrde for muskel-, skjelett-, og psykiske lidelser.

NHO mener ordningen må organiseres mindre byråkratisk. Yrkessykdom bør være en ikke-forsikret løpende betalingsordning lagt under Arbeids- og velferdsetaten eller i en enhet under Arbeidsdepartementet.

NHO mener videre at ny standardisert erstatningsutmåling ikke bør gjennomføres for yrkesskade, eventuelt at ny standardisering innebærer en mindre økning i erstatningsutmålingen enn foreslått av utvalget.

Naturskadeforsiking
NHO vil arbeide for en revisjon av naturskadeordningen. Naturskadefondene må bygges ned og komme formålet til gode.